Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

2. V katerih primerih lahko posameznik ali pravna oseba vloži vlogo na Ustavno sodišče?

Posameznik ali pravna oseba lahko s pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa izpodbija ustavnost zakona ali ustavnost oziroma zakonitost podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, če za to izkaže pravni interes. 

Posameznik ali pravna oseba lahko z ustavno pritožbo izpodbija sodno odločbo, če meni, da so mu bile s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. 

Posameznik ali pravna oseba lahko da pobudo za rešitev spora o pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom, če je stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora glede pristojnosti.  

Posameznik ali pravna oseba lahko da pobudo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.