Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

20. Ali Ustavno sodišče pred odločanjem o zadevi opravi javno obravnavo?

Javna obravnava v zadevi se opravi, če tako odloči predsednik Ustavnega sodišča in v primerih, ko tako zahtevajo trije sodniki Ustavnega sodišča. Na javno obravnavo Ustavno sodišče vabi udeležence v postopku in druge osebe, za katere meni, da je potrebna njihova navzočnost na javni obravnavi.

Odločitev Ustavno sodišče vselej sprejme na nejavni seji.