Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

22. Ali lahko dobim kopije listin v zadevi, v kateri sem udeleženec v postopku pred Ustavnim sodiščem?

Udeleženec v postopku lahko vpogleda v spis ves čas, dokler teče postopek pred Ustavnim sodiščem. Spis lahko vpogleda v času uradnih ur v glavni pisarni pod nadzorstvom sodne osebe. Pravica do vpogleda spisa obsega tudi pravico do fotokopiranja posameznih delov spisa, kopija se lahko pošlje tudi po pošti. Za izdajo fotokopij pisanj je Ustavno sodišče določilo minimalni stroškovnik, ki je dostopen na: http://www.us-rs.si/vloge/stroskovnik-za-fotokopije/