Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

3. Kaj je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa in kdaj se lahko vloži?

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa je pravno sredstvo, s katerim se v postopku pred Ustavnim sodiščem uveljavlja neskladnost zakona z Ustavo ali neskladnost podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo ali zakonom.  

Pobudo lahko da, kdor za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa izkaže pravni interes.

Pravni interes je izkazan, če izpodbijane določbe neposredno posegajo v pobudnikove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj, za pobudnika ugodna odločitev Ustavnega sodišča pa mora izboljšati njegov pravni položaj.

Več o pobudi http://www.us-rs.si/vloge/pobude-in-ustavne-pritozbe/

Več o tem, kdaj je lahko izkazan pravni interes http://www.us-rs.si/vloge/odlocitve-ustavnega-sodisca-v-zvezi-s-tem-5115/