Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

4. Kaj je ustavna pritožba in kdaj se lahko vloži?

Ustavna pritožba je pravno sredstvo, ki je namenjeno le uveljavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Z njo ni mogoče uveljavljati zgolj napačne uporabe materialnega ali procesnega prava ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja v postopkih pred sodišči.  

Ustavna pritožba se praviloma lahko vloži le zoper sodno odločbo, s katero so izčrpana vsa (redna in izredna) pravna sredstva v Republiki Sloveniji, ki jih zakon daje stranki. 

Izjemoma je dovoljeno ustavno pritožbo vložiti pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev (ne pa tudi pred izčrpanjem pritožbe, ki je redno pravno sredstvo), če sta izpolnjena dva pogoja: 1) da je zatrjevana kršitev človekovih pravic očitna in 2) če bi z izvršitvijo posamičnega akta za pritožnika nastale nepopravljive posledice.  

Več o ustavni pritožbi: http://www.us-rs.si/vloge/pobude-in-ustavne-pritozbe/