Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

5. Kdo je udeleženec v postopku pred Ustavnim sodiščem?

Udeleženec v postopku pred Ustavnim sodiščem je tisti, ki vloži vlogo (npr. pobudnik, pritožnik), in nasprotni udeleženec – to je organ, ki je sprejel ali izdal izpodbijani akt; npr. če se s pobudo izpodbija zakon, je nasprotni udeleženec Državni zbor, če se izpodbija sodna odločba, je v postopku ustavne pritožbe nasprotni udeleženec druga stranka iz postopka, v katerem je bil izdan izpodbijani posamični akt.