Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

6. Ali je vložitev pobude ali ustavne pritožbe vezana na rok?

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ni vezana na rok, razen kadar podzakonski predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika. Tedaj se pobuda lahko vloži v enem letu od uveljavitve predpisa oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic.

Ustavno pritožbo je treba vložiti v 60 dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.   Npr.: Če Vam je bila sodna odločba Vrhovnega sodišča vročena 15. 5., začne rok za vložitev ustavne pritožbe teči 16. 5. in se bo iztekel 60. dan. Če bo 60. dan sobota ali nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan, ko Ustavno sodišče ne dela, potem se rok izteče prvi naslednji delovni dan.