Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

3. Postopek pred Ustavnim sodiščem

Postopek pred Ustavnim sodiščem urejata Ustava in Zakon o Ustavnem sodišču, nekatere določbe v zvezi s postopkom pa vsebuje tudi Poslovnik Ustavnega sodišča. O vprašanjih postopka, ki niso urejena z Zakonom o Ustavnem sodišču, Ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči. S poslovnikom Ustavno sodišče podrobneje uredi pravila postopka, določena z zakonom.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.