Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

4. Seje

Ustavno sodišče odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah, kolikor ni z Zakonom o Ustavnem sodišču ali s Poslovnikom Ustavnega sodišča drugače določeno. Seje Ustavnega sodišča vodi predsednik Ustavnega sodišča. Določijo se za čas pomladanskega in za čas jesenskega zasedanja z razporedom dela. O vprašanjih, povezanih s svojo organizacijo in z delom, odloča Ustavno sodišče na upravnih sejah. Več o tem.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.