Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

5. Sodniki Ustavnega sodišča

Ustavno sodišče sestavlja devet sodnic in sodnikov, ki jih na predlog Predsednika republike izvoli Državni zbor, na način, ki ga določa zakon. Sodniki Ustavnega sodišča so izvoljeni izmed pravnih strokovnjakov. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednika Ustavnega sodišča izvolijo sodniki izmed sebe za dobo treh let. Več o tem.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.