Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

7. Kje so dostopne odločitve Ustavnega sodišča?

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije se objavljajo na spletnih straneh Ustavnega sodišča ter v Pravno informacijskem sistemu IUS-INFO. Na teh dveh mestih se objavljajo vse odločitve (odločbe in sklepi, ki so obrazloženi), izdane v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, od leta 1991 naprej. Posamezne odločitve  se objavljajo v Uradnem listu RS, drugih glasilih, Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča ter drugih pravnih bazah. Več o tem.


Pogosta vprašanja

Odgovor

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Med njegove glavne pristojnosti sodijo ocena ustavnosti zakonov ter ocena ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov in odločanje o ustavnih pritožbah, s katerimi se uveljavljajo kršitve človekovih pravic s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.