IX. KONČNA DOLOČBA (90. člen)


90. člen
(uveljavitev)

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.).

Številka: Su-148/07-29
Datum: 17. 9. 2007

                                                                                                                  Predsednik
                                                                                                              dr. Janez Čebulj