O sodiščuPravna podlagaPoslovnik Ustavnega sodiščaSPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA USTAVNEGA SODIŠČA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA USTAVNEGA SODIŠČA


Na podlagi drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) je Ustavno sodišče na upravni seji dne 4. decembra 2017 sprejelo

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA USTAVNEGA SODIŠČA
 

1. člen

V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) se v 77. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) Če člani senata niso soglasni o tem, ali so podani razlogi iz prvega oziroma drugega odstavka 55.b člena ZUstS, lahko sodnik v treh dneh po seji senata pisno predloži drugim sodnikom razloge za svoj glas. V nujnih primerih lahko senat rok skrajša. Razlogi se priložijo gradivu za kroženje po senatu."

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo "drugega".


2. člen

Doda se nov 77.a člen, ki se glasi:

"77.a člen
(uvrstitev na sejo Ustavnega sodišča)
 
"Če so izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem odstavku 77. člena tega poslovnika, lahko vsak sodnik zahteva, naj se zadeva uvrsti na sejo Ustavnega sodišča."

3. člen

Prvi in drugi odstavek 80. člena se spremenita tako, da se glasita:

"(1) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove pritrdilno ločeno mnenje, ga izdela v sedmih dneh po seji senata, na kateri je bil sklep soglasno sprejet. Če se seja senata izvede dopisno, ga izdela v sedmih dneh po predložitvi spisa.

(2) Če ustavni sodnik ob glasovanju o sklepu o nesprejemu ali zavrženju ustavne pritožbe napove ločeno mnenje in so izpolnjeni pogoji za odločanje po prvem ali drugem odstavku 77. člena tega poslovnika, ga izdela v sedmih dneh po poteku roka iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS. Če je sklep obrazložen, se ločeno mnenje izdela v sedmih dneh od dneva, ko ustavni sodnik dobi besedilo odločitve, ki ga je določila Komisija za redakcijo, opremljeno s potrditvijo in podpisom generalnega sekretarja."

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"(3) Roki iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so napovedana pri odločanju v postopku iz drugega oziroma tretjega odstavka 55.c člena ZUstS."

4. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: Su-I-13/17-3
Datum: 4. 12. 2017


 
       
dr. Jadranka Sovdat       
Predsednica