O sodiščuPravna podlagaPoslovnik Ustavnega sodiščaSPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA USTAVNEGA SODIŠČA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA USTAVNEGA SODIŠČA

Na podlagi drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) je Ustavno sodišče na upravni seji 8. julija 2010 sprejelo

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča

1. člen

V Poslovniku Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 – v nadaljevanju poslovnik) se v 14. členu v prvem odstavku besedilo "skrbi za usklajeno" spremeni v besedo "vodi".

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(3) Generalni sekretar je predstojnik Ustavnega sodišča kot neposrednega uporabnika proračuna ter ima v razmerju do zaposlenih v sekretariatu položaj predstojnika državnega organa. Generalni sekretar lahko za izvrševanje svojih pristojnosti prenese pooblastilo na drugo osebo skladno z zakonom."

 2. člen

Člen 21 se spremeni tako, da se glasi:

"21. člen(direktor službe)

(1) Delo službe za splošne in finančne zadeve vodi direktorica oziroma direktor službe (v nadaljevanju direktor službe), ki ga imenuje Ustavno sodišče na predlog generalnega sekretarja. Direktor službe opravlja tudi druge naloge, določene z akti Ustavnega sodišča.

(2) Za direktorja službe je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z aktom o sistemizaciji delovnih mest."

 3. člen

V 88. členu se črta besedilo "in direktorju službe".

V 89. členu se v naslovu člena črta besedilo "in direktorja službe", besedilo "izdajata generalni sekretar in direktor službe" pa se spremeni v besedilo "izdaja generalni sekretar".

4. člen

Akti, ki jih je na podlagi pooblastil poslovnika izdal direktor službe, ostanejo v veljavi kot akti generalnega sekretarja.Akti, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje Ustavnega sodišča, se uskladijo z določbami poslovnika najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev. Do njihove uskladitve se navedeni akti smiselno uporabljajo skladno z določbami poslovnika.

5. člen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka:   Su-I-22/10-4
Datum:  8. 7. 2010

       
                                                                                      Jože Tratnik
                                                                                     Predsednik