O sodiščuPravna podlagaPoslovnik Ustavnega sodiščaV. JAVNOST DELA (23. do 33. člen)

V. JAVNOST DELA (23. do 33. člen)

1. Zagotavljanje javnosti dela
 
23. člen
(javnost dela)
 
(1) Javnost dela Ustavnega sodišča se zagotavlja na način, ki ga določata zakon in ta poslovnik.

(2) Za javnost dela Ustavnega sodišča skrbi predsednik. Javnost dela zagotavlja zlasti z javno predstavitvijo letnega poročila o delu Ustavnega sodišča in s tiskovnimi konferencami.

(3) Ustavno sodišče v skladu z ZUstS in s poslovnikom zagotavlja javnost izdanih odločb in sklepov z njihovo objavo v uradnih glasilih ter z objavo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, na spletni strani Ustavnega sodišča ter v računalniško podprtih nacionalnih in drugih informacijskih sistemih.

2. Vpogled v spis

24. člen
(vpogled v spis)
(1) Udeleženke in udeleženci v postopku (v nadaljevanju udeleženci) lahko vpogledajo v spis v glavni pisarni v času uradnih ur pod nadzorstvom sodne osebe.

(2) Pred vpogledom v spis mora oseba, ki ima pravico do vpogleda, podpisati izjavo o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se ob vpogledu seznani. Pravica do vpogleda v spis se ne nanaša na interni del spisa, ki obsega poročila, ki so podlaga za odločanje, osnutke odločb in sklepov, zapisnik o posvetovanju in glasovanju.

(3) Pravica do vpogleda obsega tudi pravico do fotokopiranja posameznih delov spisa, udeležencu v postopku se lahko kopija pošlje tudi po pošti.

(4) Ustavno sodišče določi stroškovnik za izdajo fotokopij pisanj.

25. člen
(vpogled v spis na podlagi dovoljenja)

(1) Osebe, ki niso udeleženci v postopku, pa za to izkažejo pravni interes, lahko vpogledajo v spis s pisnim dovoljenjem predsednika.

(2) Osebe, ki niso udeleženci v postopku in izkažejo, da potrebujejo podatke o delu Ustavnega sodišča zaradi izdelave diplomske, magistrske ali doktorske naloge ali zaradi znanstvenoraziskovalnega proučevanja dela Ustavnega sodišča, lahko vpogledajo v spis na podlagi pisnega dovoljenja predsednika.

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice vpogledati v listine, ki so priložene vlogam in imajo oznako tajnosti oziroma oznako poslovne ali druge skrivnosti.

3. Podatki o stanju postopka v zadevi
 
26. člen
(podatki o stanju postopka)

(1) Podatke o stanju postopka v posamezni zadevi daje udeležencem v postopku ustavni sodnik, ki mu je zadeva dodeljena na podlagi razporeda dela (v nadaljevanju sodnik poročevalec).

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se dajo v pisni obliki in na pisno zaprosilo udeleženca v postopku.

(3) Drugim osebam daje podatke o stanju postopka v posamezni zadevi generalni sekretar na način iz prejšnjega odstavka.

4. Javna obravnava

27. člen
(javna obravnava)

(1) Vsakdo je lahko navzoč na javni obravnavi, razen pri tistih njenih delih, pri katerih je javnost izključena.

(2) Generalni sekretar obvesti o javnih obravnavah akreditirane novinarke in novinarje (v nadaljevanju akreditirani novinarji).

(3) Sklep o razpisu javne obravnave se osem dni pred javno obravnavo objavi tudi na oglasni deski in na spletni strani Ustavnega sodišča.
28. člen
(spremljanje javne obravnave)

(1) Snemanje in fotografiranje med javno obravnavo ni dovoljeno, dovoljeno pa je pred pričetkom javne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve Ustavnega sodišča.

(2) Novinarke in novinarji (v nadaljevanju novinarji), ki spremljajo javno obravnavo, lahko za potrebe poročanja o delu Ustavnega sodišča zvočno snemajo potek javne obravnave, vendar zvočnih posnetkov ne smejo javno predvajati.

(3) Zapisnik o javni obravnavi se vodi in hrani kot zvočni zapis.
(4) Udeleženec v postopku ima v okviru pravice do vpogleda v spis pravico poslušati zvočni posnetek javne obravnave in pravico, da se mu na njegove stroške zvočni zapis presname.
 
5. Stiki z mediji

29. člen
(odgovorna oseba za stike)

(1) Za stike s predstavniki medijev skrbi generalni sekretar, tako da zlasti:
- daje medijem v objavo sporočila in informacije o delu Ustavnega sodišča,
- daje informacije o tem, katere zadeve so uvrščene na dnevni red seje Ustavnega sodišča,
- daje informacije o načinu dela in postopanja Ustavnega sodišča,
- daje informacije o zadevah, ki se rešujejo izven postopka.

(2) Generalni sekretar lahko pooblasti za stike s predstavniki medijev drugo sodno osebo.
30. člen
(obveščanje medijev)

(1) Ustavno sodišče lahko sklene, da bo o posamezni zadevi, o kateri teče postopek ustavnosodne presoje ali o kateri je že odločilo, seznanilo javnost prek tiska in drugih medijev s tiskovnim sporočilom ali na drug ustrezen način.

(2) Zahteve in pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, se z odobritvijo generalnega sekretarja lahko predložijo novinarjem. Če so v njih vsebovani podatki, ki jih zaradi varstva zasebnosti ni dovoljeno posredovati javnosti, generalni sekretar poprej odredi obliko posredovanja vsebine zahteve ali pobude.

(3) V zadevah ustavnih pritožb lahko generalni sekretar novinarjem da podatke o stanju postopka, ustavne pritožbe pa se z dovoljenjem generalnega sekretarja predložijo novinarjem le, če so jih vložile pravne osebe.

(4) O vsaki odobritvi in predložitvi zahteve, pobude ali ustavne pritožbe se v spisu naredi uradni zaznamek.

(5) Generalni sekretar obvesti javnost o predlaganem dnevnem redu seje Ustavnega sodišča en dan pred sejo.

(6) Če je vložen predlog udeleženca v postopku iz drugega odstavka 38.a člena ZUstS ali če je Ustavno sodišče odločilo, da se v odločitvi ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku, obvestilo o predlaganem dnevnem redu in druga obvestila generalnega sekretarja ne vsebujejo osebnih podatkov udeleženca v postopku.
31. člen
(akreditirani novinarji)

(1) Ustavno sodišče vodi evidenco pri njem akreditiranih novinarjev. Njim pošilja sporočila in informacije o svojem delu na način, ki ga določi generalni sekretar. Drugim novinarjem pošlje sporočila in informacije o delu Ustavnega sodišča na njihovo zahtevo generalni sekretar.

(2) Vpis v evidenco akreditiranih novinarjev odobri generalni sekretar na zahtevo odgovorne urednice oziroma odgovornega urednika medija (v nadaljevanju odgovorni urednik medija) ali na zahtevo samostojne novinarke oziroma samostojnega novinarja (v nadaljevanju samostojni novinar).

(3) Če generalni sekretar zavrne zahtevo za akreditacijo, izda o tem odločbo, zoper katero lahko odgovorni urednik medija ali samostojni novinar vloži ugovor v roku osmih dni. O ugovoru odloči predsednik.

(4) Odgovorni urednik medija ali samostojni novinar lahko odpove akreditacijo. Odpoved učinkuje z dnem, ko o tem obvesti generalnega sekretarja. Če Ustavno sodišče ugotovi, da akreditirani novinar ne sodeluje več z medijem, katerega odgovorni urednik je zaprosil za akreditacijo, ali če samostojnemu novinarju preneha ta status, pa akreditacija ni bila odpovedana, generalni sekretar ugotovi, da je akreditacija prenehala. O tem pošlje obvestilo odgovornemu uredniku medija, ki lahko v treh dneh zahteva, naj generalni sekretar o prenehanju izda odločbo. Zoper odločbo je dovoljen ugovor po prejšnjem odstavku tega člena.

6. Dostop do odločitev in podatkov Ustavnega sodišča
 
32. člen
(vpogled v sprejete odločitve)

(1) Vsakdo ima pravico vpogleda v sprejete odločbe in sklepe Ustavnega sodišča.

(2) Če je Ustavno sodišče odločilo, da se v odločitvi ne navedejo osebni podatki udeleženca v postopku, odločba ali sklep namesto imen oseb in krajev vsebujeta namišljene začetnice. Če takšno osebo zastopa pooblaščenka oziroma pooblaščenec (v nadaljevanju pooblaščenec), ki je odvetnica oziroma odvetnik (v nadaljevanju odvetnik), se kljub temu navede njegovo osebno ime ali ime in sedež odvetniške družbe.

(3) Vsakdo lahko v času uradnih ur v prostorih knjižnice Ustavnega sodišča vpogleda v Zbirko odločb in sklepov ter v računalniško podprto bazo Ustavnega sodišča, ki zajema odločbe in sklepe Ustavnega sodišča.

33. člen
(podatki, ki niso javni)

(1) Osebni podatki iz vpisnikov in pomožnih knjig niso javni. Oseba, ki ni udeleženec v postopku, se z njimi lahko seznani le na podlagi odobrenega vpogleda v spis v obsegu in na način, ki ga določata ZUstS in ta poslovnik.

 (2) Interno gradivo v postopkih pred izdajo odločb in sklepov Ustavnega sodišča (poročila, ki so podlaga za obravnavo in odločanje, osnutki odločb in sklepov ter drugo interno gradivo, izdelano za obravnavo zadeve) ni javno in se hrani v internem delu spisa. To gradivo velja za tajno, tudi če na njem to ni posebej označeno.

(3) Ustavno sodišče s posebnim aktom določi ravnanje s podatki, za katere je na podlagi zakona določeno, da so tajni.