O sodiščuPravna podlagaPoslovnik Ustavnega sodiščaVI. POSLOVANJE USTAVNEGA SODIŠČA (34. do 45. člen)

VI. POSLOVANJE USTAVNEGA SODIŠČA (34. do 45. člen)


1. Poslovanje z vlogami
 
1. 1. Sprejem vloge

34. člen

(sprejem vlog)
 
(1) Zahteve za oceno ustavnosti zakona, ustavnosti oziroma zakonitosti podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil (v nadaljevanju zahteva), pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona, ustavnosti oziroma zakonitosti podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil (v nadaljevanju pobuda), ustavne pritožbe ter druge vloge in pisanja sprejema glavna pisarna Ustavnega sodišča.

(2) Vsebina posameznih vlog je določena z ZUstS in s prilogo tega poslovnika.

(3) Ustavno sodišče lahko določi obrazca za vložitev pobude ali ustavne pritožbe. Če sta obrazca določena, se objavita na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa sta dostopna v času uradnih ur tudi v glavni pisarni.
35. člen
(predložitev vloge)

(1) Vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko vložijo osebno v glavni pisarni v času uradnih ur, pošljejo po pošti ali z uporabo komunikacijske in druge tehnologije.

(2) Vloge, ki so vložene v elektronski obliki, pa niso opremljene z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, se ne štejejo za vloge, ki jih Ustavno sodišče prejme v okviru uradnega poslovanja, in zato nanje ni dolžno odgovoriti.

1. 2. Vpis in dopolnitev vloge

36. člen

(ravnanje z vlogami)
 
Vodja glavne pisarne predloži pošto generalnemu sekretarju, ki odredi način ravnanja z vlogo v skladu z določbami akta o pisarniškem poslovanju.

37. člen
(vpis)

(1) Generalni sekretar odredi vrsto vpisnika, v katerega se vpiše zadeva, ki je predmet vloge ali drugega pisanja. Prenos zadeve v drug vpisnik odredi generalni sekretar po uradni dolžnosti ali na podlagi odločitve Ustavnega sodišča ali senata Ustavnega sodišča.

(2) Vrste vpisnikov, podatki, ki se vanje vpisujejo, in način njihovega vodenja se določijo s splošnim aktom o pisarniškem poslovanju.

(3) Vloge, ki se ne nanašajo na poslovanje in pristojnosti Ustavnega sodišča se vpisujejo v splošni vpisnik (R vpisnik). V ta vpisnik se vpišejo tudi vloge, poimenovane kot zahteve, pobude ali ustavne pritožbe, za katere je očitno, da jih po ZUstS ni mogoče obravnavati, ter tiste, ki glede na ustavnosodno presojo Ustavnega sodišča očitno nimajo možnosti za uspeh.

(4) Če se vloga ne vpiše v splošni vpisnik, obvesti vodja glavne pisarne vložnico oziroma vložnika (v nadaljevanju vložnik) o tem, v kateri vpisnik je bila vloga vpisana in pod katero opravilno številko se vodi, kateremu ustavnemu sodniku je dodeljena v delo ter o načinu dajanja obvestil o stanju postopka, če generalni sekretar ne odredi drugače. Glavna pisarna obvesti vložnika tudi v primeru, ko se na podlagi združitve ali izločitve zadeve spremeni opravilna številka zadeve.

38. člen
(opravila po prejemu vloge)

(1) Ko generalni sekretar zadevo dodeli v delo svetovalcu, ta odredi opredelitev zadeve in predlaga generalnemu sekretarju oziroma sodniku poročevalcu opravila, ki jih je treba izvesti v posamezni zadevi.

(2) Odredbo generalnega sekretarja in svetovalca izvrši glavna pisarna. 

38.a člen
(ravnanje z vlogami iz splošnega vpisnika)

(1) V primeru vpisa vloge v splošni vpisnik generalni sekretar o tem obvesti vložnika ter mu pojasni:
–     razloge, zaradi katerih Ustavno sodišče vložene vloge ne more obravnavati,
–     razloge, zaradi katerih vloga nima možnosti za uspeh in
–     da lahko v roku 30 dni od prejema pojasnila zahteva, da o njegovi vlogi odloči Ustavno sodišče.

(2) Če Ustavno sodišče vloge ne more obravnavati, vendar gre za tako pomanjkljivost, ki jo je skladno z ZUstS še mogoče odpraviti, pojasni generalni sekretar vložniku, na kakšen način lahko odpravi pomanjkljivost svoje vloge. Hkrati mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti ter ga opozori na posledice, če v tem roku pomanjkljivosti ne bodo odpravljene. Ta rok ne sme biti določen tako, da bi se iztekel pred dnevom, ko se izteče rok, ki je z ZUstS predpisan za vložitev vloge.

(3) V primeru iz prvega odstavka lahko generalni sekretar vložnika opozori na možnost kaznovanja po 34.a členu ZUstS.

(4) Če vložnik po prejemu pojasnila generalnega sekretarja pravočasno odpravi pomanjkljivosti vloge oziroma sporoči, da zahteva odločitev Ustavnega sodišča, se vloga prenese v ustrezen vpisnik, v katerem se vodijo vloge, o katerih odloča Ustavno sodišče.

(5) Če vložnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da vloga ni bila vložena.

39. člen
(dopolnitev vloge)

(1) Če je bil vložnik s pojasnilom generalnega sekretarja pozvan, naj svojo vlogo dopolni v določenem roku, se kasnejše dopolnitve vloge ne upoštevajo.

(2) Če vložnik ni prejel pojasnila generalnega sekretarja iz prvega odstavka, pa je vloga pravočasna in je vpisana v vpisnik zadev, o katerih odloča Ustavno sodišče, sodnik poročevalec pozove vložnika na dopolnitev nepopolne vloge, če gre za ustavno pritožbo ali drugo vlogo, za katero zakon določa rok za njeno vložitev. Hkrati ga opozori na posledice, ki jih določa ZUstS za primer, če vloge v določenem roku ne dopolni.

1. 3. Podpisovanje in vročanje pisanj Ustavnega sodišča

40. člen

(podpisovanje in vročanje pisanj)

(1) Pisanja Ustavnega sodišča v zadevah iz njegove pristojnosti, razen odločb in sklepov, ki so sprejeti na sejah ali sejah senata, podpiše sodnik poročevalec, če ta poslovnik ne določa drugače.

(2) V odsotnosti sodnika poročevalca podpiše pisanja, katerih odprave ni mogoče odlagati, drug ustavni sodnik. V odsotnosti vseh ustavnih sodnikov lahko podpiše pisanje, ki ga je treba nujno odpraviti, če ne gre za sklep ali odločbo Ustavnega sodišča, generalni sekretar.

(3) Pisanja Ustavnega sodišča se vročajo po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno.

(4) Obvestila iz tretjega odstavka 37. člena tega poslovnika se vročajo z navadno pisemsko pošiljko, če generalni sekretar ne odredi drugače.

41. člen
(skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj)

Če je pobudo z isto vlogo vložilo večje število pobudnic oziroma pobudnikov (v nadaljevanju pobudnikov), ki nimajo pooblaščenca, sodnik poročevalec prvopodpisanega pobudnika pozove, naj pobudniki določijo skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Če pobudniki v roku, ki ga je v ta namen določilo Ustavno sodišče, ne odgovorijo, se šteje, da je prvopodpisani pobudnik skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj.

2. Udeležba odvetnika na javni obravnavi

42. člen

(oblačilo odvetnika)
Na javnih obravnavah in na narokih za opravo posameznih procesnih dejanj pred Ustavnim sodiščem nosi odvetnik predpisano oblačilo za nastopanje pred sodiščem.

3. Določitev tolmača

43. člen

(določitev tolmača)

Kadar so udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na javni obravnavi zagotovi tolmačka oziroma tolmač (v nadaljevanju tolmač), določi generalni sekretar za prevajanje sodnega tolmača iz imenika sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

4. Izločitev ustavnega sodnika
 

44. člen
(odločanje o izločitvi)

(1) Če udeleženec v postopku predlaga izločitev ustavnega sodnika pri odločanju o posamezni zadevi, Ustavno sodišče o predlogu odloči na seji. Če predlog za izločitev zavrne, izda obrazložen sklep, ki ga vroči udeležencem v postopku.

(2) Če Ustavno sodišče predlogu za izločitev ustavnega sodnika ugodi, odloči o tem s sklepom, ki ne vsebuje obrazložitve. O izločitvi obvesti udeležence v postopku generalni sekretar.

(3) Če Ustavno sodišče ustavnega sodnika izloči pri odločanju o zadevi na njegov predlog ali zavrne njegov predlog za izločitev, odloči o tem s sklepom, ki ne vsebuje obrazložitve. Udeležencev v postopku se o sklepu ne obvešča posebej.

(4) V odločbi ali sklepu se pri navedbi sestave Ustavnega sodišča vselej navede, kateri izmed ustavnih sodnikov je bil izločen pri odločanju o zadevi.
 
5. Stroški postopka
 
45. člen

(odločanje o stroških)
O stroških postopka, ki jih uveljavljajo udeleženci, in o plačilu stroškov, ki nastanejo sodišču v zvezi s postopkom (npr. za izvedence, tolmače, idr.), odloči Ustavno sodišče skupaj z odločitvijo o zadevi.