O sodiščuPravna podlagaPoslovnik Ustavnega sodiščaVIII. DRUGI AKTI (87. do 89. člen)

VIII. DRUGI AKTI (87. do 89. člen)

87. člen
(akti sodišča)

Ustavno sodišče z drugimi akti ureja vprašanja, za katera tako določa ta poslovnik, in druga vprašanja, ki se nanašajo zlasti na notranjo organizacijo ter sistemizacijo delovnih mest, na pravice in obveznosti zaposlenih ter na notranje pisarniško poslovanje.

88. člen
(akti predsednika)

Za izvrševanje svojih pristojnosti ter za določanje nalog generalnemu sekretarju izdaja predsednik odredbe in navodila.

89. člen
(akti generalnega sekretarja)

Za izvrševanje sklepov Ustavnega sodišča, odredb predsednika in sklepov delovnih teles Ustavnega sodišča ter izvrševanje svojih nalog izdaja generalni sekretar v mejah svojih pristojnosti odredbe in navodila.