O sodiščuPravna podlagaUstavaSPREMEMBE IN DOPOLNITVE USTAVE

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE USTAVE


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 68. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZS68)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev."


II.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

Uradni list RS, št. 42/97 z dne 17. 7. 1997


USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ80)


I.

V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."

 
II.

Volitve poslancev v državni zbor se v letu 2000 ter do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, izvajajo po zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 - odločba US), s tem da se:
 • - pri delitvi mandatov ne upoštevajo liste kandidatov, ki so v celi državi dobile manj kot štiri odstotke glasov;
 • - pri delitvi mandatov v volilni enoti po 90. členu zakona uporabi Droopov količnik;
 • - pri delitvi mandatov na ravni države po 92. členu zakona upoštevajo seštevki glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, pri čemer se istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah;
 • - pri delitvi mandatov na ravni države ne uporabi drugi odstavek 93. člena zakona.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH I. POGLAVJA TER 47. IN 68. ČLENA
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ3a,47,68)


I.

1. člen

V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 in 66/2000) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:

"3.a člen

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.

Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev."

2. člen

47. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s katero Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 3.a člena prenaša izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno organizacijo."

3. člen

68. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor."


II.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. št. 15/94, 13/95 - odločba US, 34/96 - odločba US, 38/96, 43/96 - odločba US, 59/2001 in 11/2003 - odločba US) je treba uskladiti s tem ustavnim zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Do uskladitve zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se referendumi iz 1. člena tega ustavnega zakona (drugi odstavek 3.a člena ustave) izvajajo na podlagi določb III. poglavja zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Za razpisana referenduma o pristopu Slovenije k Evropski uniji in k Organizaciji Severnoatlantske pogodbe se uporabljajo določbe 1. člena tega ustavnega zakona (drugi odstavek 3.a člena ustave) in določbe III. poglavja zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 50. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ50)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se prvi odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:

"Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine."


II.

Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 43. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ43)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se v 43. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti."


II.

Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 14. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ14)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000 in 24/03) se v prvem odstavku 14. člena za besedama "družbeni položaj" doda vejica in beseda "invalidnost".


II.

Ta Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH 121., 140. in 143. ČLENA
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ121,140,143)


I.
 
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se spremenijo naslednje določbe:

1. člen

V 121. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(javno pooblastilo)«.

Prvi odstavek se črta.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Z zakonom ali na njegovi podlagi lahko pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih nalog državne uprave.«.

2. člen
 
V 140. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«.

3. člen
 
V 143. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pokrajina)«.

143. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena.

Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin.

Država z zakonom prenese na pokrajine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva.«.

 
II.
 
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Uradni list RS, št. 68/06 z dne 30. 6. 2006


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 148. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ148)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) se 148. člen spremeni tako, da se glasi:

»148. člen
(proračun)

Vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v proračunih države.

Prihodki in izdatki proračunov države morajo biti srednje­ročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo.

Z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, se določijo način in časovni okvir izvajanja načela iz prejšnjega odstavka, merila za določitev izjemnih okoliščin in način ravnanja ob njihovem nastopu.

Če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu.«


II.

Državni zbor sprejme zakon iz tretjega odstavka spreme­njenega 148. člena ustave v šestih mesecih od uveljavitve tega ustavnega zakona.

Drugi odstavek in zakon iz tretjega odstavka spremenje­nega 148. člena ustave se prvič uporabijo za pripravo prora­čunov države za leto 2015. Dolžnost postopnega prilagajanja, ki bo omogočila pripravo proračuna države za leto 2015, v skladu s spremenjenim 148. členom, nastopi z razglasitvijo tega ustavnega zakona.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.

Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013


USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH 90., 97. IN 99. ČLENA
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ90,97,99)


I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) se spremenijo naslednje določbe:

1.člen

V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Referenduma ni dopustno razpisati:
 • – o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
 • – o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih daja­tvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
 • – o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
 • – o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju člo­vekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu gla­suje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.

2.člen

V prvem odstavku 97. člena se črta četrta alineja.

3.člen

V drugem odstavku 99. člena se črta drugi stavek.


II.

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) se uskladi s 1. členom tega ustavnega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se določbe 1. člena tega ustavnega zakona uporabljajo ob smiselni uporabi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi neposredno. Do uskladitve Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se 21. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi smiselno uporablja tako, da ustavno sodišče odloči v sporu med predlagateljem referenduma in državnim zborom, ki zavr­ne razpis referenduma o zakonu.

Določbe 1. člena tega ustavnega zakona se ne uporablja­jo za pobude iz 11. in zahteve iz 12. člena Zakona o referen­dumu in o ljudski iniciativi, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega ustavnega zakona.

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru.

Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013


USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI III. POGLAVJA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ70a)

 
I.
 
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) se za 70. členom doda novi 70.a člen, ki se glasi:
 
»70.a člen
(pravica do pitne vode)
 
Vsakdo ima pravico do pitne vode.
 
Vodni viri so javno dobro v upravljanju države.
 
Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.
 
Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.«.
 
II.
 
Zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena ustave, je treba uskladiti s tem ustavnim zakonom v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.
 
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.
 
Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016

  Ilustrirana ustava

  Ilustrirana ustava