I. SPLOŠNE DOLOČBE (1. do 8. člen)


1. člen

(1) Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.      

(2) Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ.            

(3) Odločbe ustavnega sodišča so obvezne.

2. člen
              
(1) Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.      

(2) Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
 
3. člen

(1) Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.            

(2) Ustavno sodišče z namenom odločanja o zadevah iz svoje pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke o udeleženkah oziroma udeležencih (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) v postopku oziroma podatke, katere mu sporočijo udeleženci ali državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil za potrebe odločanja ustavnega sodišča.         

(3) Glede obdelave in varstva osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka ustavno sodišče uporablja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

4. člen
          
(1) Udeleženci v postopku pred ustavnim sodiščem imajo pravico vpogleda v spis ves čas, ko teče postopek, druge osebe pa, če jim to dovoli predsednica oziroma predsednik ustavnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: predsednik ustavnega sodišča).          

(2) Zoper odklonitev vpogleda v spis, je v roku 3 dni od vročitve sklepa dovoljen ugovor. O ugovoru odloči ustavno sodišče na nejavni seji. 

5. člen
            
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo dajati ustavnemu sodišču na njegovo zahtevo podatke, spise in listine na vpogled, sodišča pa tudi pravno pomoč.

6. člen
               
(1) O vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom, ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.           

(2) Ustavno sodišče s poslovnikom podrobneje uredi pravila postopka, določena z zakonom.

7. člen

(1) Ustavno sodišče imenuje generalno sekretarko oziroma generalnega sekretarja ustavnega sodišča (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar), ki opravlja naloge, določene s tem zakonom in poslovnikom ustavnega sodišča.

(2) Ustavno sodišče imenuje svetovalce ustavnega sodišča izmed pravnih in drugih strokovnjakov.

(3) Ustavno sodišče lahko sprejema pripravnike v skladu z zakonom.

8. člen
              
(1) Sredstva za delo ustavnega sodišča določi državni zbor na predlog ustavnega sodišča in so sestavni del proračuna Republike Slovenije.

(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča ustavno sodišče.  
          
(3) Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega člena opravlja računsko sodišče.