Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)

Uradni list RS, št. 33/16

38. člen

(ocena ustavnosti in zakonitosti)
 
Če zagovornik oceni, da je kakšen zakon ali drug predpis diskriminatoren, o tem lahko obvesti predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ali z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil.