O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Mirjam Škrk

Številka

Leto

Akt

Up-25/95

1998

Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1505/93-12 z dne 8.12.1994 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/8-XVII-114.499 z dne 29.10.1993

U-I-296/94

1999

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) (ZGZH), 2. odst. 13., 3. odst. 14. in 2. odst. 21. čl.

Up-295/97

1999

Sodba Vrhovnega sodišča št. U 1759/94 z dne 20. 6. 1997 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/7-XVII-309.137 z dne 4. 11. 1994

Up-229/96

2000

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 190/95 z dne 28. 5. 1996 v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Pdp 1101/94 z dne 1. 6. 1995 v zvezi z odločbo Sodišča združenega dela v Celju št. S 1178/93 z dne 14. 3. 1994

Up-78/00

2000

Sodba Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 168/00 z dne 23. 2. 2000

Up-129/00

2000

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 217/96 z dne 25. 4. 1997 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 130/96 z dne 29. 5. 1996 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. K396/95 z dne 6. 11. 1995

U-I-221/00

2000

Zakon o azilu (Uradni list RTS, št. 61/99) (ZAzil), 2. al. 2. odst. 40. čl.

U-I-17/01

2001

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/2000)

Rm-1/00

2001

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, 1. čl.

U-I-104/01

2001

Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01) (ZPPCPEU) Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popr., 28/96, 26/97, 46/2000, 3/01, 9/01 in 13/01), 2. odst. 254., 3. odst. 292., 2. stavek 2. odst. 292. čl.

U-I-245/00

2001

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/2000) (ZP), 22. čl.

Up-410/01

2002

Sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001, sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98 z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilni sklep in sklep Okrožnega sodišča v Celju št. P 761/2001 z dne 25. 10. 2001

Up-338/02

2002

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 533/2002 z dne 7. 5. 2002

Up-634/02

2002

Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 216/2002 z dne 20. 10. 2002 Odločba Občinske volilne komisije Občine Dobje št. 006-07/02-15 z dne 17. 10. 2002

Up-312/99

2002

Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp- 3799/99 z dne 6. 10. 1999 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Domžale št. P-00347/99-02 z dne 7. 4. 1999

Rm-2/02

2002

Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 3., 6., 7. odst. 2. čl., 3. čl., 7. odst. 5. čl., 8., 9. čl., 10., 11., 2. in 3. odst. 12. čl.

Up-23/00

2003

Ustavna pritožba A. A. zoper: - sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/2000 z dne 25. 1. 2000 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju št. Kp 424/99 z dne 22. 12. 1999 in v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 494/99 z dne 14. 12. 1999 - sklep Generalne državne tožilke št. Tu-419/99-5/KU-rš z dne 7. 2. 2000 - sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 64/00 z dne 11. 2. 2000

U-I-272/98

2003

Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 - popr. in 93/01) (ZPol), 1., 2. in 3. odst. 49. čl., 96. do 107. čl.

U-II-2/03

2003

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, povezanega s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, ki se glasi: "Ali ste za to, da se v predlogu Zakona o spremembi Zakona o trgovini določi, da so prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev"

Up-547/02

2003

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 462/2000 z dne 6. 6. 2002 in sodba Upravnega sodišča št. U 2794/97 z dne 16. 2. 2000

U-I-37/04

2004

Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) (ZUstS), 9. čl.

U-I-120/04

2004

Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) (ZPKSMS),1. odst. 3. čl.

Up-462/02

2004

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1081/2001 z dne 15. 5. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Krškem št. P 217/98 z dne 21. 5. 2001

Up-359/03

2005

Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1071/2002 z dne 12. 3. 2003

U-I-376/02

2005

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (Uradni list RS, št. 63/01, MP, št. 20/01) (BHROPS) Uredba o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova (Uradni list RS, št. 119/02, MP št. 28/02, št. 104/03, MP 23/03, št. 29/03, MP št. 7/03 in št. 23/04, MP št. 6/04) Dogovor predsednikov vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške Sklepi Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Up-555/03Up-827/04

2006

Ustavna pritožba A. A. in B. B., Ž.

Up-404/05

2007

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 351/2004 z dne 9. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. P 265/94 z dne 6. 2. 2004

Up-1299/06
2007 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 208/2006 z dne 15. 6. 2006, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 3068/2005 z dne 10. 1. 2006 in sodba Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 585/90 z dne 18. 11. 2005