O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Boštjana M. Zupančiča

Številka

Leto

Akt

U-I-83/94

1994

Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst. 8. čl.

U-I-147/93

1995

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odl. US in 43/95 - odl. US) (ZLPP), 2. odst. 15. čl. in in 1. odst. 11. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP-B), 4. čl.

U-I-22/94

1995

Zakon o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 67/93) (ZVis), 2. odst. 60. čl.

U-I-344/94

1995

Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94 in 82/94) (ZN), 6. tč. 1. odst. 8. čl.

Up-40/94

1995

Ustavna pritožba A.A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Ips 133/93 z dne 30/6-1993

U-I-266/95

1995

Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)

Up-175/95

1996

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1185/95 z dne 22.12.1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 in Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95 z dne 3.11.1995

Up-62/96

1996

Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma

U-I-18/93

1996

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94), posamezne določbe

Up-159/96

1996

Predlog Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme štiri odloke o izvolitvi sodnic Republiškega senata za prekrške št. 716-01/89-2/54, 716-01/89-2/55, 716-01/89-2/56 in 716-01/89-2/57

U-I-321/96

1996

Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. list RS, št. 82/94) (ZZUOPSP), 1. odst. 6. čl. Zakon o prekrških (Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) (ZP), 2. odst. 278. čl.

U-I-27/95

1996

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94) (ZKP), 177. čl.

U-I-103/95

1996

Zakon o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 63/94 in 70/94) (ZKP), 1. in 2. odst. 473. čl. Pravilnik o izvrševanju pripora (Ur. list SRS, št. 22/81), 2. stavek v 2. odst. 16. čl.

U-I-121/97

1997

Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji

U-I-370/96

1997

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 1/95 in 2/95 - odl. US, 7/95, 14/96 - odl. US, 44/96, 68/96 - odl. US) (ZDoh)

U-I-168/97

1997

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), 3. tč. 2. odst. 201. čl., 1. in 2. tč. 2. odst. 201. čl., 3. odst. 201. čl.

U-I-25/95

1997

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) (ZKP), 150. do 156. čl.

U-I-289/95

1997

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) (ZKP), 2. odst. 344. čl. Zakon o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90) (ZKP-77), 2. odst. 337. čl.

U-I-225/96

1998

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen)

U-I-34/94

1998

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) (ZVis), posamezne določbe Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 (ZZ), 62., 65. čl. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) (ZOFVI), 58., 64. čl.

U-I-111/95

1998

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) (ZPIZ), 77. čl.

U-I-249/96

1998

Zakon o konfiskaciji premoženja in izvrševanju konfiskacije (Uradni list DFJ, št. 40/45) (ZKIK), 28. čl.c

U-I-9/98

1998

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 3/98) (ZPD-E), 3. in 4. čl.

U-I-71/98

1998

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 31/97), 7. čl.