O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Lovra Šturma

Številka

Leto

Akt

U-I-95/91

1992

Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen

U-I-41/93

1993

Zakon o pravni pomoči (Ur. list SRS, št. 23/79) (ZPraP), 3. odst. 60. čl. Statut Odvetniške zbornice Slovenije z dne 20/7-1987, 11. čl.

U-II-119/93

1993

Odredba Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 15/93), 1. in 2.

čl. Odredba o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 57/92, 59/92, 5/93 in 11/93)

U-I-108/91

1993

Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 145. b čl.

U-I-219/93

1994

Odredba Državnega zbora o parlamentarni preiskavi (Ur. list RS, št. 66/93, pod zap. št. 2406)

U-I-6/93

1994

Uredba o vojaških sodiščih, z dne 24/5-1944

U-I-60/94

1995

Odlok o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih; o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi; o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije po sovražniku (Ur. list DFJ, št. 4/45)

U-I-344/94

1995

Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94 in 82/94) (ZN), 6. tč. 1. odst. 8. čl.

Up-38/93

1995

Sodba Vrhovnega sodišča št. 1083/92-6 z dne 24/6-1993 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/6-XVII-306-259/1 z dne 26/10-1992

U-I-266/95

1995

Zahteva za razpis referenduma 40. čl. Zakona o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) (ZDRS)

Up-175/95

1996

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1185/95 z dne 22.12.1995 Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1217/95 z dne 19.12.1995 in Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 252/95 z dne 3.11.1995

U-I-22/95

1996

Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (ur. list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), 1. al. 9. čl.

U-I-67/94

1996

Zakon o zatiranju nedovoljene trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotažbe (Ur. list DFJ, št. 26/45 in Ur. list FLRJ, št. 56/46)

Up-62/96

1996

Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma

U-I-271/95

1996

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. list RS, št. 58/95)

U-I-77/96

1996

Sklep o določitvi največjega obsega vrednosti sredstev vzajemnih skladov, ki jih lahko upravlja posamezna družba za upravljanje (Ur. list RS, št. 17/96)

U-I-201/96

1996

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.

U-I-98/95

1996

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31/12-1994 opravljali organi občin (Ur. list RS, št. 29/95) (ZPDF), posamezne določbe Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razlaga, 9/96 - odl. US) (ZLS), 1. odst. 99. a čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 23/96) (SZ), 9. čl.

U-I-265/96

1996

Zahteva za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor

U-I-285/95

1997

Statut Občine Šoštanj (Ur. list Občine Šoštanj, št. 6/95), 2. odst. 49. čl. in 3. al. 55. čl.

U-I-29/97

1997

Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) (PoDZ), 241. in 265. čl.

U-I-348/96

1997

Odlok o ureditvi ceestnega prometa Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/96), 1., 3. in 6. čl. Pravilnik Mestne občine Ljubljana o priklenitvi in odstranitvi lisic (Uradni list RS, št. 24/96)

U-I-121/97

1997

Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji

U-I-353/96

1997

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RTS, št. 44/92) (ZVDZ), 87. čl.

U-I-251/97

1997

Razlaga 103. čl. Ustave RS in ocena ustavnosti vloženih kandidatur za Predsednika Republike Kandidatura g. Milana Kučana Predsednika Republike

U-I-25/95

1997

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94) (ZKP), 150. do 156. čl.

U-I-199/97

1997

Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97)(ZZF97)

Up-301/96

1998

Sodba Vrhovnega sodišča št. U-1262/95 z dne 12.9.1996 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0001-2/1-S-28/533-95 z dne 17.7.1995 Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) (ZPolS), 4. odst. 3. čl.

U-I-141/94

1998

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91) (SZ), 2. odst. 121. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 21/94 (SZ-A), 10. čl. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 67/93) Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 27/94)

Up-40/93

1998

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 1294/93 z dne 20.7.1994, odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 073-038/93 z dne 10.6.1993 in odločba Republiškega zavoda za zaposlovanje, Enota Ljubljana, št. 04 24404583 z dne 7.10.1992 Zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) (ZZT), 23. čl.

U-I-326/97

1998

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) (ZIS), 96. čl. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 67/97), 4. čl.

U-I-60/98

1998

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) (ZIKS), 145., 145. a, 145. b, 145. c, 145. č, 3. čl.,

U-I-128/98

1998

Sporazum med Vlado Republike Slovenije - slovenskim Ministrstvom za obrambo in Vlado države Izrael - izraelskim Ministrstvom za obrambo

U-I-248/96

1998

Zakon o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/45) (ZSNČ)

U-I-247/96

1998

Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo (Uradni list DFJ, št. 66/45 in Uradni list FLRJ, št. 59/46) (ZKND)