O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja dr. Petra Jambreka

Številka

Leto

Akt

U-I-108/91

1993

Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) (ZP), 145. b čl.

U-I-137/93

1994

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 56/92) (ZSV), 1. odst. 76. čl.

U-I-83/94

1994

Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 3. odst. 8. čl.

U-I-183/94

1994

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 60/94) (ZUODNO), 2. in 3. čl.

Up-38/93

1995

Sodba Vrhovnega sodišča št. 1083/92-6 z dne 24/6-1993 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/6-XVII-306-259/1 z dne 26/10-1992

Up-62/96

1996

Ustavna pritožba SDSS in podpisnikov pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma o predlogu Zakona o volitvah poslank in poslancev zoper posamični akt št. 005-02/96-4/1 z dne 7.3.1996, s katerim je predsednik Državnega zbora odločil, da o pobudi SDSS za razpis referenduma ne obvesti ministrstva, pristojnega za vodenje evidence volilne pravice, in da ne določi roka za zbiranje podpisov za zahtevo za razpis referenduma

U-I-201/96

1996

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 15/94) (ZRLI) Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 25/96), 3. in 4. tč.

U-I-265/96

1996

Zahteva za razpis referenduma o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor

U-I-279/96

1996

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96) (OdRZRV)

U-I-130/95

1996

Statut Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), 6. čl.

U-I-304/96

1996

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor (Ur. list RS, št. 44/96 in 53/96) (OdRZRV)

Mp-1/96

1996

Sklep Državnega zbora o potrditvi poslanskega mandata I. E., M. M. in mag. M. S.

U-I-112/95

1997

Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, št. 12/93, 32/95) (ZPDPJP)

Rm-1/97

1997

Ratifikacija Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi (v nadaljevanju: Skupnost) in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (v nadaljevanju: ESP)

U-I-119/98

1998

Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin (Uradni list RS, št. 21/98)

Up-40/93

1998

Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 1294/93 z dne 20.7.1994, odločba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 073-038/93 z dne 10.6.1993 in odločba Republiškega zavoda za zaposlovanje, Enota Ljubljana, št. 04 24404583 z dne 7.10.1992 Zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) (ZZT), 23. čl.

U-I-301/98

1998

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98) (ZUODNO), 2. tč. 3. čl.

U-I-128/98

1998

Sporazum med Vlado Republike Slovenije - slovenskim Ministrstvom za obrambo in Vlado države Izrael - izraelskim Ministrstvom za obrambo

U-I-12/97

1998

Zakon o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96) (ZNGUIG), 3. odst. 3. čl., 25. čl.