O sodiščuSodnikiVsi sodniki

Ločena mnenja mag. Miroslava Mozetiča

Številka

Leto

Akt

U-I-95/08,Up-1462/06

2008

Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 124/2000, 67/01, 98/03, 134/03 – ur. p. b., 17/06 in 51/06 – ur. p. b.) (ZAzil), 1. al. 2. odst. 45. b čl. Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) (ZMZ), 1. al. 2. odst. 83. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1022/2006 z dne 28. 6. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1192/2006 z dne 24. 5. 2006

U-I-354/06

2008

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/06), 2. odst. 9. čl.

U-I-159/08

2008

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03 – ur. p. b., 126/03, 20/04 – ur. p. b., 70/04, 24/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 14/06, 32/06 – ur. p. b., 68/06 in 110/06 – ur. p. b., 57/07, 95/07 – ur. p. b., 17/08, 58/08 in 80/08), posamezne določbe

Up-1970/08 2009 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 213/2008 z dne 11. 6. 2008
U-II-1/09 2009 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V)
U-II-2/09 2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (EPA 469-V) (ZSPJS)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EPA 467-V) (ZSS)

Rm-1/09 2010

Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, tč. (a) 1. odst. 3. čl., tč. (a) 4. čl. ter 2. in 3. odst. 7. čl.

U-I-92/07 2010 Zakon o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) (ZVS),  1. odst. 13. čl., 1. in 5. tč. 14. čl., 22. čl., 23. čl., 24. čl., 3. odst. 24. čl., 4. odst. 24. čl., 25. čl., 2. odst. 25. čl., 26. čl., zadnji st. 1. odst. 27. čl., 5. odst. 27. čl., 3. odst. 29. čl., 30. čl. in 32. čl.
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86, ter Uradni list RS, št. 22/91) (ZPPVS), 20. čl.
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 52. čl.
U-II-1/10 2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 735-V) (ZUSDDD)
U-I-40/12 2013 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11 in 57/12) (ZPOmK), 1. st. 1. odst. 28. čl., 54. čl., 56. čl., 57. čl., 59. čl in 61. čl
U-I-313/13 2014 Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr)
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) (ZMVN)
U-II-1/15 2015 Sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D, EPA 257-VII) z dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 20/15)