Slika prikazuje stopnišče.

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 popr., 52/16, 81/19 in 15/22), objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas,

ČISTILEC

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Čistilec:
– popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe,
– tri leta delovnih izkušenj.

II. Naloge Čistilca:
– čiščenje prostorov, opreme in delovnih sredstev,
– skrb za odstranjevanje odpadkov iz košev za smeti na hodnikih in ločeno zbiranje odpadkov,
– pomivanje sten, čiščenje preprog in skrb za sobne rastline,
– pomoč pri pomivanju posode v razdelilnici hrane,
– po odredbi vodje oddelka čiščenje nezasedenih službenih stanovanj,
– čiščenje dvorišča zgradbe in pločnika pred zgradbo,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje oddelka, direktorja službe ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoj, da obvlada osnovno raven znanja slovenskega jezika (3. alineja tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih
v Sekretariatu Ustavnega sodišča, št. Su-V-13/14-9, Su-V-13/14-17, Su-V-13/14-24, Su-V-13/14-35, Su-V-13/14-43, Su-V-13/14-50, Su-V-13/14-71, Su-V-13/14-83, Su-V-13/14-91, Su-V-13/14-97 in Su-V-13/14-108, v nadaljevanju: Pravilnik o sistemizaciji).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na sorodnih delih.

Osnovni plačni razred delovnega mesta Čistilec je 19. plačni razred, z napredovanjem je mogoče doseči 22. plačni razred – 1.048,70 EUR bruto oziroma minimalna plača.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo spričevala o pridobljeni zahtevani stopnji izobrazbe,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
– fotokopijo osebnega dokumenta.

2. Kandidati lahko prijave na javno objavo vložijo v roku 15 dni od objave delovnega mesta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 1. 2. 2024.

3. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v pisni obliki na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – Čistilec” ali na elektronski naslov: finance@us-rs.si, zadeva: vloga – Čistilec

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo presojala na podlagi predložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati ter s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

VII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

VIII. 1. Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na tel. 01/477-64-10 (Metka Štimec Janeš).

2. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ustavnega sodišča.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
sekretariat