Slika prikazuje notranjost Ustavnega sodišča

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

SODELAVEC V GLAVNI PISARNI

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta sodelavec v glavni pisarni:
– visoka strokovna izobrazba ali prvostopenjska univerzitetna (UN) izobrazba upravne, pravne ali druge družboslovne smeri,
– opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom v enem letu po nastopu dela,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– tri leta delovnih izkušenj,
– nižja raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– znanje strojepisja.

Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu sodelavec v glavni pisarni je dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora sodna oseba izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju v naziv.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po
lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge sodelavca v glavni pisarni:
– vodenje vpisnikov, statističnih evidenc in evidence sej,
– delo z bazami podatkov in pomoč pri pripravi statističnih in drugih analiz za spremljanje dela Ustavnega sodišča,
– sprejemanje, odprava, vpisovanje in urejanje pošte,
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, ki jih po določbah akta, ki ureja pisarniško poslovanje, izvršuje glavna pisarna,
– razmnoževanje in arhiviranje gradiv,
– sprejemanje udeležencev v postopku in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek pred Ustavnim sodiščem,
– posredovanje informacij o izpodbijanih določbah predpisov v zadevah v postopku pred Ustavnim sodiščem,
– nadomeščanje vodje glavne pisarne in referenta v glavni pisarni v času njune odsotnosti,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje glavne pisarne ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge sodelavca v glavni pisarni se izvajajo v enem nazivu sodelavec v glavni pisarni (34. plačni razred – 1.678,98 EUR bruto, z napredovanjem je mogoče doseči 41. plačni razred – 2.209,43 EUR bruto).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih triletnih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu nižje ravni znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
– življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. V primeru, da ima kandidat pridobljeno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom, potrdili priloži vlogi. V nasprotnem primeru mora pogoja za zasedbo delovnega mesta izpolniti najkasneje v enem letu po nastopu dela in imenovanju v naziv.

3. Kandidati lahko prijave na javni natečaj, objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, vložijo do 1. 2. 2024. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku roka. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

4. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – sodelavec v glavni pisarni na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj – sodelavec v glavni pisarni”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10:00 do 14:00 na tel. 01/477-64-10 ali elektronski naslov finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat