Objava delovnega mesta: SODELAVEC V TEHNIČNEM ODDELKU

Objava na ZRSZ: 11. 10. 2021

Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 26. 10. 2021.

 

 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16 in 81/19), objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas,

SODELAVEC V TEHNIČNEM ODDELKU

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Sodelavec v tehničnem oddelku:
– višja strokovna izobrazba ali prvostopenjska visokošolska (VS) izobrazba tehnične, gostinske, upravne ali ekonomske smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– nižja raven znanja angleškega jezika,
– sposobnost dvigovanja vsaj 20 kg težkih bremen,
– vozniški izpit B kategorije.

Pred nastopom dela mora kandidat uspešno opraviti zdravniški pregled.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Nižja raven znanja angleškega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Sodelavca v tehničnem oddelku:
– skrb za tekoče vzdrževanje zgradbe Ustavnega sodišča in službenih stanovanj, s katerimi upravlja Ustavno sodišče ter priprava predlogov za vzdrževalna dela,
– skrb za redno servisiranje naprav in opreme, ki je potrebna za normalno uporabo zgradbe,
– nabavljanje, priprava in strežba hladnih in toplih napitkov v prostorih Ustavnega sodišča,
– upravljanje z vozili Ustavnega sodišča,
– skrb za vzdrževanje, čiščenje, servisiranje in vodenje evidence o servisiranju službenih vozil,
– skrb za zavarovanje in registracijo ter vodenje dokumentacije o zavarovanju in registraciji službenih vozil,
– skrb za obračun goriva za službena vozila in vodenje dokumentacije v zvezi z likvidacijo prejetih knjigovodskih listin,
– pripravljanje podatkov za postopke javnih naročil ter skrbništvo pogodb in vodenje dokumentacije z delovnega področja,
– vodenje drugih evidenc z delovnega področja po navodilu vodje tehničnega oddelka,
– sodelovanje pri vodenju evidenc osnovnih sredstev in skrb za njihovo usklajenost z dejanskim stanjem,
– vodenje evidenc, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– opravljanje protokolarnih in drugih službenih prevozov ter kurirskih nalog,
– nadomeščanje vodje tehničnega oddelka v njegovi odsotnosti,
– izvajanje težjih fizičnih del in skrb za okolico Ustavnega sodišča,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje tehničnega oddelka, pomočnika direktorja službe, direktorja službe ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoj, da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika (2. alineja tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih
v Sekretariatu Ustavnega sodišča, št. Su-V-13/14-9, Su-V-13/14-17, Su-V-13/14-24, Su-V-13/14-35, Su-V-13/14-43, Su-V-13/14-50, Su-V-13/14-71 in Su-V-13/14-83, v nadaljevanju: Pravilnik o sistemizaciji).

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2, tretja alineja četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na sorodnih delih.

Osnovni plačni razred delovnega mesta Sodelavec v tehničnem oddelku je 26. plačni razred – 1.173,99 EUR bruto, z napredovanjem je mogoče doseči 33. plačni razred – 1.544,88 EUR bruto.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.

1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerega je razviden čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe (zaželen tudi izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja angleškega jezika,
– fotokopijo potrdila, da ima veljavni vozniški izpit B kategorije,
– fotokopijo osebnega dokumenta.

2. Kandidati lahko prijave na javno objavo vložijo v roku 15 dni od objave delovnega mesta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 26. 10. 2021. Ustavno sodišče v postopku izbire ne pozove kandidatov k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc (smiselna uporaba Pravilnika o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega besedila na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča). Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v postopek izbire uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

3. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga – Sodelavec v tehničnem oddelku na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – Sodelavec”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

VIII.

1. Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na elektronski naslov finance@us-rs.si (Mateja Šarlah).

2. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat