Objava na ZRSZ: 30. 3. 2023
Rok za prijavo 15 dni, t.j. do 14. 4. 2023

 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za tri uradniška delovna mesta

SVETOVALEC V SLUŽBI ZA ANALIZE IN
MEDNARODNO SODELOVANJE (dve delovni mesti)
(v nadaljevanju svetovalec I v SAMS in svetovalec II v SAMS)

in

STROKOVNI SODELAVEC V SLUŽBI ZA ANALIZE
IN MEDNARODNO SODELOVANJE (eno delovno mesto)
(v nadaljevanju Strokovni sodelavec v SAMS)

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. za zasedbo delovnega mesta svetovalec v SAMS, ki se izvaja v nazivu svetovalec I v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik oziroma diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki ima opravljen pravniški državni izpit in ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na pravniških delih,
– diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj na pravniških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleški, nemški ali francoski jezik) s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z računalnikom;

2. za zasedbo delovnega mesta svetovalec v SAMS, ki se izvaja v nazivu svetovalec II v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
– pravniški državni izpit,
– dve (2) leti delovnih izkušenj na pravniških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleški, nemški ali francoski jezik) s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z računalnikom.

Pogoja iz druge in tretje alineje te točke izpolnjuje tudi:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na pravniških delih,
– diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, vendar ima pridobljen naziv doktor pravnih znanosti in ima najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj na pravniških delih.

3. za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec v SAMS:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
– eno (1) leto delovnih izkušenj na pravniških delih,
– višja raven znanja dveh svetovnih jezikov (angleški, nemški ali francoski jezik) s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z računalnikom.

Višja raven znanja svetovnega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C1).

II. Naloge Svetovalca v SAMS in Strokovnega sodelavca v SAMS:

1. Svetovalec v SAMS opravlja naslednje naloge:
– zbiranje podatkov in pripravljanje zahtevnejših primerjalnopravnih gradiv ter analiz za zadeve iz pristojnosti ustavnega sodišča,
– pripravljanje zahtevnejših gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali generalnega sekretarja.

2. Strokovni sodelavec v SAMS opravlja naslednje naloge:
– zbiranje podatkov in priprava primerjalnopravnih gradiv za zadeve iz pristojnosti ustavnega sodišča,
– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih član je ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge svetovalca v SAMS se izvajajo v nazivih svetovalec II v SAMS (48. plačni razred – 2.907,45 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 52. plačni razred – 3.401,31 EUR) in svetovalec I v SAMS (50. plačni razred – 3.144,70 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 55. plačni razred – 3.826,01 EUR).

Naloge strokovnega sodelavca v SAMS se izvajajo v nazivu svetovalec III v SAMS (45. plačni razred – 2.584,71 EUR, z napredovanjem je mogoče doseči 50. plačni razred – 3.144,70 EUR).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
1) fotokopijo diplome,
2) fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti oziroma doktoratu pravnih znanosti (v primeru, da je kandidat v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, se to dokazuje s tujo listino o izobraževanju, ki se upošteva v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji),
3) fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja svetovnih jezikov, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta,
4) fotokopijo dokazila o tem, da ima kandidat izkušnje z ustreznim svetovnim jezikom s poudarkom na pravni terminologiji,
5) fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ)
6) potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
7) potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
8) fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
9) življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na pravniških delih ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo do 14. 4. 2023. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku roka. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga-Svetovalec I v SAMS oziroma na obrazcu vloga-Svetovalec II v SAMS oziroma na obrazcu vloga-Strokovni sodelavec v SAMS na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj – svetovalec I v SAMS” oziroma “ne odpiraj javni natečaj – svetovalec II v SAMS” oziroma “ne odpiraj javni natečaj – strokovni sodelavec v SAMS”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-10 (Metka Štimec Janeš).

2. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ustavnega sodišča.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije

sekretariat