Objava na ZRSZ: 25. 1. 2023
Rok za prijavo 30 dni, t. j. do 24. 2. 2023

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

VODJA KABINETA PREDSEDNIKA

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta vodja kabineta predsednika:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
– osem let delovnih izkušenj na področju delovnih nalog vodje kabineta predsednika,
– višja raven znanja angleškega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom.

Višja raven znanja angleškega jezika pomeni sposobnost razumevanja jezika, branje vseh vrst zapisanih besedil ter govorjeno in pisno tvorjenje slogovno primernih besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C1).

Pogoj za izvrševanje nalog na delovnem mestu vodja kabineta predsednika je dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, ki ga mora sodna oseba izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju v naziv.

II. Naloge vodje kabineta predsednika:
– svetovanje predsedniku na področju komunikacijskega upravljanja,
– spremljanje in analiza medijskih objav,
– priprava komunikacijskih strategij, orodij in projektov za različne skupine zainteresirane javnosti,
– komunikacija z različnimi skupinami zainteresirane javnosti,
– komunikacija z novinarji v sodelovanju z generalnim sekretarjem,
– organizacija in skrb za izvedbo novinarskih konferenc,
– priprava sporočil za javnost v sodelovanju z generalnim sekretarjem,
– strokovne in organizacijske podlage za predstavitev Ustavnega sodišča in promocijo njegovih projektov,
– strokovne in organizacijske podlage za sodelovanje predsednika v mednarodnem okolju,
– organizacija in skrb za izvedbo mednarodnih obiskov, konferenc in protokolarnih dogodkov v sodelovanju z direktorjem službe ter službo za analize in mednarodno sodelovanje,
– spremljanje predsednika na različnih dogodkih,
– opravljanje drugih strokovnih, svetovalnih, organizacijskih in koordinativnih nalog, ki so neposredno povezane z opravljanjem funkcije predsednika,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predsednika in generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Naloge vodje kabineta predsednika se izvajajo v enem nazivu vodja kabineta predsednika (56. plačni razred – 3.979,04 EUR).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju delovnih nalog vodje kabineta predsednika (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ in dokazilo, iz katerega sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, npr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje zaposlitve, naziv delovnega mesta, naloge ter stopnja izobrazbe, s priloženo zadnjo stranjo pogodbe, iz katere so razvidni podpisi in žig).
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu višje ravni znanja angleškega jezika, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje na pravniških delih ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj objavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje vložijo do 24. 2. 2023. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj na podlagi petega odstavka 60. člena ZJU v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev (št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v natečajnem postopku kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku roka. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – vodja kabineta predsednika na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj javni natečaj – vodja kabineta”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na javni natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan in vročen sklep.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu in po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 ali elektronski naslov finance@us-rs.si (Mateja Šarlah).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javni natečaj se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat