Objava na ZRSZ: 30. 3. 2023
Rok za prijavo 15 dni, t.j. do 14. 4. 2023

 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v skladu s četrto točko prvega odstavka 68. člena in tretjim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU) ter 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 51/19, 195/20, 43/21, 15/22 in 141/22 – v nadaljevanju ZDR-1), objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas, in sicer za čas opravljanja pripravništva v trajanju 10 mesecev;

VODJA PISARNE V STROKOVNI SLUŽBI- PRIPRAVNIK

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta vodja pisarne v strokovni službi – pripravnik:

– višja strokovna izobrazba ali prvostopenjska visokošolska (VS) izobrazba družboslovne smeri,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– temeljna raven znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– znanje strojepisja.

Za pripravnika se sprejme oseba, ki prvič sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela (prvi odstavek 106. člena ZJU). Pripravnik je oseba, ki sklene delovno razmerje brez ustreznih delovnih izkušenj v skladu z zakonom in prvič začne opravljati delo, ustrezno stopnji njegove strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju. Za pripravnika se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe (2. člen Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov v pravosodnih organih, Uradni list RS, št. 75/09).

Osnovna (temeljna) raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Vodja pisarne v strokovni službi-pripravnik se bo usposabljal za opravljanje naslednjih nalog:

– administrativna opravila za namestnika in pomočnike generalnega sekretarja,
– priprava sklicev sej senatov ustavnega sodišča in zapisnikov sej,
– enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti ustavnega sodišča,
– sestava osnutkov dopisov in drugih pisanj, ki so po določbah zusts v pristojnosti generalnega sekretarja,
– naloge, povezane s pregledovanjem odločitev senatov ustavnega sodišča po redakciji,
– administrativna pomoč pri projektnem delu,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– posredovanje zvez in sporočil,
– nadomeščanje drugih vodij pisarn,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika, ali vodje pisarne generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Kandidat, s katerim bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, na delovnem mestu vodja pisarne v strokovni službi-pripravnik, ne bo imenovan v naziv. V pogodbi o zaposlitvi se bodo kandidatu določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv vodja pisarne v strokovni službi. Osnovna plača kandidata bo za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva (9a. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), t. j. 23. plačni razred – 1.090,65 EUR.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
1) fotokopijo diplome,
2) fotokopijo dokazila o morebitnih pridobljenih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
3) fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
4) potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave prostega delovnega mesta),
5) potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave prostega delovnega mesta),
6) fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
7) življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo morebitne pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na objavljeno delovno mesto, ki je objavljeno na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, vložijo do 14. 4. 2023. Ustavno sodišče v postopku izbire ne pozove kandidatov k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc (Pravilnik o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006, Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008 in Su-V-25/08-18 z dne 19. 12. 2022), ki je objavljen v objavi tega besedila na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče v postopku izbire kandidatov ne pozove k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav, razen če iz opravičljivih razlogov ni mogla biti pravočasno vložena in je vložena v petih (5) dneh po poteku roka. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga -vodja pisarne-pripravnik na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – pripravnik”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo komisija za izvedbo postopka opravila s kandidati, in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Neizbrane kandidate bomo o neizbiri pisno obvestili na podlagi 30. člena ZDR-1.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas desetih mesecev, za opravljanje pripravništva, s polnim delovnim časom.

IX. 1. Informacije o izvedbi postopka izbire kandidata dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-10 ali elektronski naslov finance@us-rs.si (Metka Štimec Janeš).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na objavljeno prosto delovno mesto«, ki je v prilogi te objave.

3. Prosto uradniško delovno mesto se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat