Objava na ZRSZ: 10. 5. 2022
Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 25. 5. 2022

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 195/20 – v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19, 195/20, 43/21 in 15/22), objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas,

VODJA TEHNIČNEGA ODDELKA

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Vodja tehničnega oddelka:
– visoka strokovna izobrazba ali prvostopenjska univerzitetna (UN) izobrazba tehnične, upravne, naravoslovne ali ekonomske smeri,
– vozniški izpit B kategorije,
– pet let delovnih izkušenj na področju dela tehničnega oddelka,
– nižja raven znanja angleškega jezika,
– sposobnost dvigovanja vsaj 20 kg težkih bremen,
– usposobljenost za delo z računalnikom.

Pred nastopom dela mora kandidat uspešno opraviti zdravniški pregled.

Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Nižja raven znanja angleškega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Vodje tehničnega oddelka:
– vodenje, razporejanje in nadziranje dela zaposlenih v tehničnem oddelku,
– analiza trga ponudnikov za javna naročila z delovnega področja tehničnega oddelka,
– pripravljanje podatkov za postopke javnih naročil z delovnega področja tehničnega oddelka,
– skrb za vzdrževanje osnovnih sredstev in priprava predlogov za njihovo zamenjavo,
– organiziranje prevozov funkcionarjev in sodnih oseb ter izvajanje prevozov predsednika in drugih funkcionarjev Ustavnega sodišča,
– pripravljanje predlogov za nabavo in vzdrževanje osnovnih sredstev (razen strojne in programske informacijske opreme), za vzdrževanje stavbe in službenih stanovanj, za nabavo materiala in drugih storitev za poslovanje,
– skrbništvo pri pogodbah z delovnega področja, vodenje dokumentacije ter likvidacija prejetih knjigovodskih listin,
– skrb za nabavo in izdajo pisarniškega materiala,
– organiziranje vodenja evidenc o uporabi službenih vozil, prevoženih kilometrih in porabljenem gorivu,
– organiziranje in vodenje evidenc, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– v nujnih primerih pomoč pri kurirskih delih, dostavi pošte in vročanju pisanj ter prenašanju bremen,
– nadomeščanje sodelavca v tehničnem oddelku v njegovi odsotnosti,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi pomočnika direktorja službe, direktorja službe ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoj, da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika (prva alineja tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih
v Sekretariatu Ustavnega sodišča, št. Su-V-13/14-9, Su-V-13/14-17, Su-V-13/14-24, Su-V-13/14-35, Su-V-13/14-43, Su-V-13/14-50, Su-V-13/14-71 in Su-V-13/14-83, v nadaljevanju: Pravilnik o sistemizaciji).

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2, tretja alineja četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na sorodnih delih.

Osnovni plačni razred delovnega mesta Vodja tehničnega oddelka je 33. plačni razred – 1.544,88 EUR bruto, z napredovanjem je mogoče doseči 40. plačni razred – 2.032,98 EUR bruto.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerega je razviden čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe (zaželen tudi izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
– fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja angleškega jezika,
– fotokopijo potrdila, da ima veljavni vozniški izpit B kategorije,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave na javno objavo vložijo v roku 15 dni od objave delovnega mesta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 25. 5. 2022. Ustavno sodišče v postopku izbire ne pozove kandidatov k dopolnitvi nepopolnih vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc (smiselna uporaba Pravilnika o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008, ki je objavljen v objavi tega besedila na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča). Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v postopek izbire uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu “Vloga – Vodja tehničnega oddelka” na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – Vodja tehničnega oddelka”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali na podlagi psihološkega testiranja kandidata.

VII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

VIII. 1. Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na elektronski naslov finance@us-rs.si (Mateja Šarlah).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj ali objavljeno prosto delovno mesto«, ki je v prilogi te objave.

3. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča ter zaposlitvenem portalu MojeDelo.com.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat