Številka: Su-VII-3/17-46

Datum:   23. 6. 2017

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15 – v nadaljevanju ZSPDSLS) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem

s premičnim premoženjem države za leto 2017, ki je v upravljanju

Ustavnega sodišča Republike Slovenije,