Številka: Su-VII-1/20-3
Datum:   15. 1. 2020

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s premičnim premoženjem države za leto 2020, ki je v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,