Objava: 8. 1. 2019
Rok za prijavo: 18. 1. 2019

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 popr.), objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas,
RAZMNOŽEVALEC – REFERENT

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Razmnoževalec – referent:
– srednja strokovna izobrazba administrativne, ekonomske ali splošne smeri,
– poznavanje pisarniškega poslovanja Ustavnega sodišča,
– tri leta delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– sposobnost dvigovanja do 15 kg težkih bremen,
– vozniški izpit B kategorije.
 
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

II. Naloge Razmnoževalca – referenta:
– priprava gradiv za razmnoževanje, razmnoževanje gradiv in skrb za njihovo uničevanje v skladu s pravili o pisarniškem poslovanju,
– pomoč pri enostavnih pisarniških opravilih v glavni pisarni po odredbi vodje glavne pisarne,
– razporejanje razmnoženih gradiv in dostavljanje nujnih razmnoženih gradiv po pisarnah,
– dvig pošte in priprava pošte za odpravo ter vodenje ustreznih evidenc,
– pomoč pri sprejemanju, vpisovanju in urejanju pošte ter arhiviranju gradiv,
– nadomeščanje referenta v glavni pisarni pri enostavnih pisarniških opravilih v času njegove odsotnosti,
– izvajanje kurirskih nalog v nujnih primerih, po odredbi vodje glavne pisarne,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje glavne pisarne ali generalnega sekretarja.
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika, generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika, ali vodje pisarne generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoj, da obvlada srednjo raven znanja slovenskega jezika (2. alineja tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih v Sekretariatu Ustavnega sodišča, št. Su-V-13/14-9, Su-V-13/14-17, Su-V-13/14-24, Su-V-13/14-35 in Su-V-13/14-43, v nadaljevanju: Pravilnik o sistemizaciji).

         

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da srednjo raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za poklicno ali triletno strokovno šolo ali po programu slovenskega jezika za tujce na visoki ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C1, 2. alineja četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o sistemizaciji).

     
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na sorodnih delih.

Osnovni plačni razred delovnega mesta Razmnoževalec – referent je 23. plačni razred – 1.043,68 EUR bruto, z napredovanjem je mogoče doseči 28. plačni razred – 1.269,78 EUR bruto.

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo spričevala o pridobljeni zahtevani stopnji izobrazbe,
– fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerega je razviden čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
– fotokopijo potrdila, da ima veljavni vozniški izpit B kategorije,
– fotokopijo osebnega dokumenta.

2. Kandidati lahko prijave na javno objavo vložijo v roku 10 dni od objave delovnega mesta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 18. 1. 2019.

3. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v pisni obliki na priloženem obrazcu “Vloga – Razmnoževalec – referent” na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – Razmnoževalec” oziroma na elektronski naslov: finance@us-rs.si, zadeva: vloga – Razmnoževalec.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo presojala na podlagi predložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati ter s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

VII. Z izbranim kandidatom bomo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

VIII. 1. Informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).

2. Ta javna objava se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na spletnih straneh Ustavnega sodišča in Ministrstva za javno upravo.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat