Objava: 5. 5. 2020
Rok za prijavo 15 dni, t. j. do 20. 5. 2020.

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, v skladu z drugo točko prvega odstavka 68. člena in tretjim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU) ter 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16 in 81/19 – v nadaljevanju ZDR-1), objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas
 

SODELAVEC ZA USTAVNOSODNO EVIDENCO  
 
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta Sodelavec za ustavosodno evidenco:

– visoka strokovna izobrazba ali prvostopenjska univerzitetna (UN) izobrazba družboslovne smeri,
– tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– nižja raven znanja angleškega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– znanje strojepisja.

Pogoj za izvajanje nalog na delovnem mestu sodelavec za ustavnosodno evidenco je dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in opravljen preizkus znanja z ravnanjem z dokumentarnim gradivom, ki ju mora sodna oseba izpolniti najkasneje v enem letu po imenovanju v naziv.

Nižja raven znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B2).

II. Naloge Sodelavca za ustavnosodno evidenco:

– obdelava odločb in sklepov za elektronske in tiskane zbirke odločitev Ustavnega sodišča,
– sestava osnutkov dopisov in drugih pisanj, ki so po določbah ZUstS in Poslovnika Ustavnega sodišča v pristojnosti generalnega sekretarja,
– objava dokumentov za spletne strani Ustavnega sodišča in skrb za ažuriranje in pravilnost vnosov na spletne strani,
– delo z bazami podatkov in pomoč pri pripravi statističnih in drugih analiz za spremljanje dela ustavnega sodišča,
– priprava in posodabljanje obrazcev,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– nadomeščanje vodje ustavnosodne evidence ali knjižničarja v času njegove odsotnosti glede nalog, za katere tako določi predstojnik SDI,
– nadomeščanje samostojnega sodelavca v SAMS pri izvajanju administrativnih nalog v času njegove odsotnosti,
– administrativno delo za predstojnika in sodno osebje SDI,
– posredovanje obvestil, odločb in sklepov zunanjim uporabnikom in novinarjem,
– po odredbi generalnega sekretarja nadomeščanje sodelavca v glavni pisarni ali referenta v glavni pisarni v času njegove odsotnosti,
– po odredbi generalnega sekretarja nadomeščanje vodje pisarne generalnega sekretarja ali vodij pisarn v času njihove odsotnosti,
– opravljanje drugih nalog na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi vodje ustavnosodne evidence, predstojnika ali generalnega sekretarja.

III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da obvlada visoko raven znanja slovenskega jezika.

Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, zahtevano znanje slovenskega jezika dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C2).

Kandidat, s katerim bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, na delovnem mestu sodelavec za ustavnosodno evidenco, ne bo imenovan v naziv. V pogodbi o zaposlitvi se bodo kandidatu določile pravice oziroma dolžnosti glede na naziv sodelavec za ustavnosodno evidenco (30. plačni razred – 1.346,99 EUR).

IV. Delo se bo opravljalo v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.

V.
1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
1) fotokopijo diplome,
2) fotokopijo dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda območna enota ZPIZ),
3) fotokopijo potrdila ali spričevala ustrezne javne ali zasebne šole oziroma fotokopijo posebnega potrdila pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
4) potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave besedila na Zavodu RS za zaposlovanje),
5) potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo ne sme biti starejše od dneva uradne objave besedila na Zavodu RS za zaposlovanje),
6) fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
7) življenjepis (do dve strani), v katerem se poleg formalne izobrazbe opišejo pridobljene delovne izkušnje ter druga pridobljena znanja in veščine.

2. Kandidati lahko prijave vložijo v roku 15 dni od objave prostega uradniškega delovnega mesta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, t. j. do 20. 5. 2020. Ustavno sodišče v postopku izbire ne pozove kandidatov k dopolnitvi vlog in ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc (smiselna uporaba Pravilnika o postopku javnega natečaja in o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne 13. 11. 2006 in Su-V-25/08-7 z dne 30. 6. 2008), ki je objavljen v objavi besedila tega javnega natečaja na spletni strani Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka, določenega za zbiranje prijav. Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev na dan vložitve prijave.

3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na priloženem obrazcu vloga – Sodelavec za ustavnosodno evidenco na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p. p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo “ne odpiraj – sodelavec SDI”.

VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo komisija opravila s kandidati, in/ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.

VII. Neizbrane kandidate bomo o neizbiri pisno obvestili na podlagi 30. člena ZDR-1. Neizbranim kandidatom bomo njihove prijave vrnili, in sicer z navadno pošto.

VIII. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, predivoma do septembra 2021.

IX.
1. Informacije o izvedbi postopka objave prostega uradniškega delovnega mesta dobite vsak delovni dan z vprašanjem na elektronski naslov finance@us-rs.si (Mateja Šarlah).

2. Sestavni del tega besedila je tabela »Informacije kandidatom, prijavljenim na javni natečaj ali objavljeno prosto delovno mesto«, ki je v prilogi te objave.

3. Prosto uradniško delovno mesto se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat