Ustavno sodišče je odločalo o ustavnosti in zakonitosti treh vladnih odlokov, ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovali uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok. Pobudnika sta zatrjevala, da Vlada za uvedbo teh ukrepov ni imela podlage v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB).

Ustavno sodišče je presojo izpodbijanih odlokov opravilo, kljub temu da so med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehali veljati, saj je ocenilo, da se v zadevi odpira posebej pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje sistemske narave, ki bi v primeru poslabšanja epidemičnih razmer utegnilo biti ponovno aktualno.

Glede na očitek pobudnikov je Ustavno sodišče izpodbijane določbe presojalo z vidika načela legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave, ki zahteva, da izvršilna oblast deluje na podlagi in v okviru Ustave in zakona.

Po presoji Ustavnega sodišča so določbe izpodbijanih odlokov, ki so vsem ljudem na ozemlju Republike Slovenije zapovedovale, naj pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih uporabljajo zaščitno masko in naj si razkužujejo roke, posegale v splošno svobodo ravnanja, ki jo zagotavlja 35. člen Ustave. Upoštevaje stališča, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo že v odločbi št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021, to pomeni, da bi Vlada ta ukrepa smela uvesti le, če je imela za to dovolj natančno vsebinsko podlago v zakonu.

Ustavno sodišče je proučilo določbe zakonov, na katere so se sklicevali izpodbijani odloki, pa tudi druge določbe ZNB. Po presoji Ustavnega sodišča v nobeni od teh določb ni mogoče najti pooblastila Vladi, da uvede splošno obveznost nošenja zaščitne maske in razkuževanja rok.

Ustavno sodišče je sicer pritrdilo Vladi, da ima država, v njeni funkciji pa tudi Vlada kot izvršilna veja državne oblasti, v primeru pojava nalezljive bolezni po Ustavi dolžnost ustrezno zavarovati zdravje in življenje ljudi, če je to potrebno, tudi tako, da sorazmerno poseže v druge človekove pravice in temeljne svoboščine. Vendar to ne pomeni, da sme Vlada take posege predpisovati brez podlage v zakonu. Ustavna dolžnost državne oblasti namreč ni samo, da zavaruje zdravje in življenje ljudi, temveč tudi, da to stori na način, ki spoštuje načelo demokratičnosti, načela pravne države in načelo delitve oblasti, ki se vsa odražajo tudi v načelu legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave.

Ustavno sodišče je torej ugotovilo, da je Vlada ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske in obveznega razkuževanja rok uvedla brez zakonske podlage, zato so bile izpodbijane določbe odlokov v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. Ker so izpodbijani odloki prenehali veljati, jih Ustavno sodišče ni moglo razveljaviti, temveč je le ugotovilo njihovo neskladje z Ustavo in odločilo, da ima ta ugotovitev učinek razveljavitve.