Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (v nadaljevanju Odlok) v neskladju z Ustavo v delu, ki spreminja namensko rabo dela zemljišč pobudnikov iz zazidljive (stanovanjsko-kmetijsko-poslovna raba) v nezazidljivo (najboljša kmetijska zemljišča).

Ustavno sodišče je Odlok presojalo z vidika načela zakonitosti (tretji odstavek 153. člena Ustave), ki zahteva, da so občinski splošni akti skladni z zakonom. Pri tem je upoštevalo, da je ustavna omejitev, ki zavezuje občino pri opredelitvi vsebine prostorskih aktov, tudi pravica do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pojasnilo je, da sprememba namenske rabe iz zazidljivega v nezazidljivo zemljišče intenzivno poseže v pričakovanja lastnika zemljišča, izhajajoča iz lastninske pravice. Zato je sledilo novejši ustavnosodni presoji, ki upošteva, da tovrstne spremembe obstoječe namenske rabe zemljišč pomenijo poseg v pravico do zasebne lastnine.

Na področju prostorskega načrtovanja ima sicer občina široko polje proste presoje pri svoji normativni dejavnosti, vendar pa mora pri tem upoštevati tudi zahtevo po pravičnem ravnovesju med javnim in zasebnim interesom. V odločbi je Ustavno sodišče poudarilo, da o tej zahtevi ni mogoče presoditi, če spremembe namenske rabe ne temeljijo na ustreznih strokovnih razlogih oziroma če občina ne izvede ustrezne strokovne presoje, kar je bilo na zakonski ravni urejeno v 7. in 10. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Brez ustreznih strokovnih podlag za spremembo namenske rabe torej ni mogoče ugotoviti vseh upoštevnih okoliščin, ki omogočajo skrbno tehtanje javnega in zasebnega interesa. Ustavno sodišče je med drugim tudi pojasnilo, da je bila obveznost pridobitve strokovnih podlag kot priloge prostorskega akta v skladu z ZPNačrt predpisana poleg obveznih smernic. To pomeni, da smernice nosilcev urejanja prostora praviloma ne morejo nadomestiti strokovnih podlag, saj gre pri tem že na zakonski ravni (po ZPNačrt) za dvoje vsebinsko različnih sklopov dokumentov.

Ker v postopku sprejemanja Odloka ni bilo zagotovljeno skrbno tehtanje javnega in zasebnega interesa in ker Občina Markovci ni pojasnila, na kakšnih strokovnih podlagah je temeljila sprememba obstoječe namenske rabe, je Ustavno sodišče ugotovilo, da je Odlok v navedenem obsegu v neskladju s 7. in 10. členom ZPNačrt ter posledično s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.