Ustavno sodišče je ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki določa kriterije za pridobitev lastnosti reprezentativnosti združenj občin. Zakon o lokalni samoupravi dopušča občinam ustanovitev združenja občin tudi v primeru, ko so osrednji namen združevanja posebni interesi občin. Mestne občine imajo po Ustavi drugačen položaj kot druge občine, tako glede značilnosti občinskega območja kot glede nalog. Združenja, kamor se lahko združujejo le mestne občine, so glede na to različna od združenj občin, kamor se lahko združujejo vse občine. Vendar pa je zakonodajalec določil enake kriterije za pridobitev reprezentativnosti prav vseh združenj občin. Za enako obravnavo različnega položaja zakonodajalec ni izkazal razumnega razloga, zato je Ustavno sodišče odločilo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ustavno sodišče je Državnemu zboru za odpravo ugotovljene protiustavnosti določilo rok enega leta.
 
Ustavno sodišče je razveljavilo Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, ker ne zagotavlja, da bi se v njem določeni podprogrami nanašali le na naloge občin, določene z zakoni, in s tem povezane stroške občin. Zato je odločilo, da je navedeni Pravilnik v neskladju z legalitetnim načelom iz drugega odstavka 120. člena Ustave. Pravilnik je Ustavno sodišče razveljavilo z odložnim rokom enega leta. Minister, pristojen za finance, bo tako glede na potek postopkov za pripravo proračunskih predpisov za leto 2018 lahko protiustavno ureditev iz Pravilnika pravočasno uskladil z Ustavo.
 
Ustavno sodišče je še ugotovilo, da niti sistem financiranja občin kot tak niti drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin, ki ureja sklenitev dogovora o višini povprečnine med Vlado in reprezentativnimi združenji občin, nista v neskladju z Ustavo. Izhajalo je iz že sprejetih stališč, da glede na načelo socialne države iz 2. člena Ustave zakonodajalec celo mora sprejeti ukrepe, ki korigirajo objektivne razlike med občinami, da bi se vsem prebivalcem, ne glede na to, v kateri občini prebivajo, zagotovile dobrine, ki pomenijo njihove ustavne in zakonske pravice ter jih izvajajo občine. Ustavno sodišče je izrecno navedlo, da je v drugem stavku 142. člena Ustave za financiranje občin uveljavljena posebna ureditev v razmerju do načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo tudi, da pripad sredstev občinam iz pobrane dohodnine le do višine izračunane primerne porabe (55. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017), ni v neskladju z Ustavo. Ustavna ureditev lokalne samouprave občinam ne zagotavlja presežkov sredstev, namenjenih za financiranje primerne porabe (zakonske naloge občin).
 
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine. Ustavno sodišče je odločalo tudi o pobudi Združenja mestnih občin Slovenije za oceno ustavnosti 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi.