Ustavno sodišče je izpodbijano določbo presojalo z vidika načela jasnosti in pomenske določljivosti predpisov (2. člen Ustave). Iz načel pravne varnosti ter jasnosti in pomenske določljivosti predpisov izhaja, da je treba vse bistvene elemente sodnega varstva jasno in pomensko določljivo opredeliti v zakonu, kadar posebna narava sodnega varstva tako zahteva.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da iz zakonske ureditve ni mogoče jasno ugotoviti, katera procesna pravila zavezujejo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v postopku javnega povabila. Zakonodajalec pri ureditvi sodnega varstva tudi ni upošteval posebne narave sodnega varstva zoper obvestilo. Zato tudi ni mogoče jasno ugotoviti obsega pooblastila sodišča, ko presoja materialno pravilnost obvestila. Po stališču Ustavnega sodišča zakonodajalec ni jasno določil pravil, na podlagi katerih bi lahko sodišče odločilo v konkretnem sporu. Zato tudi delodajalci ne morejo vnaprej vedeti, katere morebitne nepravilnosti lahko uveljavljajo v sodnem postopku in kakšna pooblastila bo imelo sodišče, če jim bo pritrdilo. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je 47. člen Zakona o urejanju trga dela v neskladju z 2. členom Ustave.

Zakonodajalec je dolžan ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Zakonodajalec bo moral celovito urediti vsa vprašanja v zvezi s sodnim varstvom zoper obvestilo. Pri tem pa bo moral upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz Ustave, ter načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načelo preglednosti, načelo sorazmernosti, načelo konkurenčnosti in načelo enakega obravnavanja.

Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča odločalo o ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela. Izpodbijana določba je urejala postopek izbora delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. O izbiri delodajalcev odloča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvestil z dopisom. Zoper odločitev je možen upravni spor.