Slika prikazuje stopnišče.

Ustavno sodišče je presojalo ustavnost in zakonitost Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbenega dela (v nadaljevanju OPN ID). Pobudnica je kot solastnica obremenjenih nepremičnin izpodbijala določbo urbanističnega pogoja pri enoti urejanja prostora SL-117 Priloge 1 OPN ID, ki določa obveznost ohranitve peš prehoda v podaljšku predvidenega mostu čez Ljubljanico med Poljansko cesto in Poljanskim nasipom.

Ustavno sodišče je v tej odločbi zavzelo stališče, da izpodbijana določba OPN ID učinkuje neposredno. Od pobudnice v okoliščinah primera ni mogoče pričakovati, da bi protiustavnost in nezakonitost zapovedi izpodbijanega urbanističnega pogoja uveljavljala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki za postavitev želenega enostavnega objekta ni potrebno, ali da bi za utemeljitev pravnega interesa ravnala v nasprotju s prisilno normo prostorskega akta, ki učinkuje v vsakem trenutku oziroma neposredno omejuje pobudnico kot solastnico obremenjenih nepremičnin. Po presoji Ustavnega sodišča je Mestna občina Ljubljana z določitvijo obvezne ohranitve peš prehoda obremenila lastnike pri uživanju lastninske pravice z istim učinkom, kot če bi po obremenjenih nepremičninah kategorizirala javno pot. Ker Mestna občina Ljubljana ni sklenila pravnega posla za pridobitev obremenjenih zemljišč, na katerih je določila obveznost ohranitve peš prehoda, niti jih ni pridobila v postopku razlastitve, je Ustavno sodišče presodilo, da je izpodbijana določba v neskladju z 69. členom Ustave, zaradi nedopustnega posega v lastninsko pravico pobudnice pa tudi v neskladju s 33. členom Ustave. Zato je OPN ID v izpodbijanem delu razveljavilo.