Ustavno sodišče je odločalo o pobudi za oceno ustavnosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem. Ustavno sodišče je postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti zoper neveljavni Odlok ustavilo, odločalo pa je o pobudi zoper nov Odlok. Razveljavilo je 7. člen Odloka, kolikor kategorizira javno pot, številka odseka 540671, Šenturška Gora–Križišče, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 48 in 49, obe k. o. Šenturška Gora. Na predlog pobudnikov je Občini Cerklje na Gorenjskem naložilo, da pobudnikoma povrne stroške postopka s pobudo.

Ustavno sodišče je v odločbi ugotovilo, da Občina pred kategorizacijo občinske ceste s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč niti ni izvedla postopka razlastitve. Navedeno obveznost občine izrecno ureja Zakon o cestah, ki določa, da če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve. Glede na navedeno je presodilo, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor na zemljišču pobudnikov kategorizira javno pot, v neskladju z 69. členom Ustave, ki določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. Ker 7. člen Odloka o kategorizaciji v navedenem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave, ki varuje pravico do zasebne lastnine.

Ustavno sodišče je v odločbi tudi ponovno opozorilo, da je sprejelo že številne vsebinsko enake odločitve in da so občinski odloki o kategorizaciji javnih cest v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni razlastila.