Ustavno sodišče je na zahtevo Vlade presojalo ustavnost in zakonitost 8. točke 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (v nadaljevanju Odlok), ki na območju tega krajinskega parka prepoveduje gradnjo novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Občina Pivka pri določitvi tega varstvenega ukrepa v Odloku, ki je akt o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena, upoštevala tako značilnosti naravnih vrednot na zavarovanem območju ter namen in cilje njihovega zavarovanja kot tudi strokovne ugotovitve in usmeritve glede zavarovanja naravnih vrednot, ki jih je v strokovnem predlogu podal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN). Presodilo je, da s tem, ko je gradnjo novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev na zavarovanem območju prepovedala in ne le omejila, ni presegla v drugem odstavku 51. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) določene zapovedi, da se omejitev dejavnosti lahko omeji le v tolikšni meri, kot je nujno potrebno zaradi ohranitve naravnih vrednot na zavarovanem območju krajinskega parka ali izvajanja njihovega varstva. Po presoji Ustavnega sodišča Občina Pivka tudi ni presegla v tretjem odstavku 51. člena ZON določene zahteve po strokovni utemeljenosti izbranega načina in obsega omejitve dejavnosti, saj je izpodbijani varstveni ukrep določila v okviru strokovnega predloga, ki ga je glede gradnje infrastrukturnih ureditev na zavarovanem območju podal ZRSVN. Ker je Ustavno sodišče ocenilo, da je bila z izpodbijano določbo Odloka uveljavljena prepoved gradnje novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (v nadaljevanju Krajinski park) določena skladno z merili, ki jih določata drugi in tretji odstavek 51. člena ZON, je odločilo, da 8. točka 11. člena Odloka ni v neskladju z ZON in zato tudi ni v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave

Predlagateljica je zatrjevala tudi neskladje 8. točke 11. člena Odloka s posameznimi določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v nadaljevanju ZUPUDPP), ki pa je z uveljavitvijo novega Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) prenehal veljati. Ker je Ustavno sodišče po Ustavi pristojno odločati o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z veljavnimi zakoni in Ustavo, je Ustavno sodišče na podlagi razlogov, s katerimi je predlagateljica utemeljevala zatrjevano neskladje z ZUPUDPP, izpodbijano določbo Odloka lahko preizkusilo le z vidika določb ZUreP-2, ki (smiselno) enako urejajo vsebino, ki je bila predmet urejanja v določbah ZUPUDPP, na katere se je v zahtevi sklicevala predlagateljica.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da se ureditev načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena po ZUrep-2 bistveno razlikuje od ureditve te materije po prej veljavnem ZUPUDPP. Zato je 8. točko 11. člena Odloka lahko preizkusilo le z vidika njene skladnosti z 2. točko drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUreP-2, ki vsebuje smiselno enako ureditev, kot jo je vseboval 2. člen ZUPUDPP v delih, na katere se je v zahtevi sklicevala predlagateljica. Ustavno sodišče je ugotovilo, da v izpodbijani določbi Odloka določen varstveni ukrep prepovedi gradnje novih tranzitnih energetskih, telekomunikacijskih in prometnih infrastrukturnih ureditev na zavarovanem območju Krajinskega parka zasleduje na zakonu temelječo javno korist varstva okolja in ohranjanja narave. Ker je Občina Pivka pred sprejetjem Odloka po načelu sorazmernosti opravila tehtanje z vidika, ali bi uveljavitev tega varstvenega ukrepa, ki bi bil določen z namenom, da se prepreči negativen vpliv takih ureditev na naravne vrednote, vrste ali habitatne tipe oziroma lastnosti na zavarovanem območju, prekomerno posegel v pristojnost države, da na tem območju načrtuje gradnjo takih ureditev državnega pomena, je po presoji Ustavnega sodišča zadostila zahtevi, ki glede tega izhaja iz ZON in ZUrep-2. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da 8. točka drugega odstavka 11. člena Odloka ni v neskladju z ZUreP-2 in zato tudi ni v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.