Pobudnik je vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, kolikor kategorizira javno pot “Partizanska ul.-Jurišič” (št. odseka 857032) v delih, ki potekajo po njegovih zemljiščih. Glede pravočasnosti pobude se je po vsebini skliceval na t. i. subjektivni rok iz tretjega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (da je pobudo vložil v enem letu od dneva, ko je izvedel za nastanek škodljivih posledic).

V tej odločbi je Ustavno sodišče ob upoštevanju stališča Evropskega sodišča za človekove pravice v sodbi v zadevi Gros proti Sloveniji z dne 7. 7. 2020 spremenilo svoje dosedanje stališče glede zahteve, da pobudnik ob sklicevanju na subjektivni rok že v pobudi odgovori tudi na vprašanje, zakaj se z nastankom škodljivih posledic ni mogel seznaniti že prej, kot zatrjuje. Ob odsotnosti nasprotujočih navedb in dokazov glede časa seznanitve pobudnika z nastankom škodljivih posledic to vprašanje pri presoji pravočasnosti pobude ni upoštevno. Da je sklicevanje pobudnika na pravočasnost lahko uspešno, mora namreč v vsakem primeru izkazati, da je za nastanek škodljivih posledic izvedel šele po uveljavitvi izpodbijanega predpisa in da je pobudo za začetek postopka za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti vložil v enem letu od dneva, ko je za nastanek teh posledic izvedel (trditveno in dokazno breme je na strani pobudnika).

Ustavno sodišče je (v okoliščinah primera) pobudo štelo za pravočasno in ugotovilo protiustavnost 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina v delu, kolikor na zemljiščih pobudnika kategorizira javno pot “Partizanska ul.-Jurišič” (št. odseka 857032). Na podlagi ugotovitve, da Občina Rogaška Slatina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, po katerih poteka z izpodbijano določbo kategorizirana javna pot, niti ni izvedla postopka razlastitve, je Ustavno sodišče odločilo, da je izpodbijana določba Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina v delu, ki se nanaša na zemljišča pobudnika, v neskladju z 69. členom Ustave, zaradi nedopustnega posega v pobudnikovo lastninsko pravico pa tudi v neskladju s 33. členom Ustave.