Slika prikazuje notranjost Ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je odločalo o ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 2. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Dobrovnik (v nadaljevanju Odlok) in 3. člena Odloka v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote v Občini Dobrovnik.

Pobudnik je zatrjeval, da so volilne enote oblikovane v nasprotju z zahtevo, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Pobudo je utemeljeval s podatki o številu prebivalcev v posameznih volilnih enotah, ki naj bi kazali na očitno odstopanje od tega načela, saj se v prvi volilni enoti voli en član občinskega sveta na 89 volivcev, v četrti volilni enoti pa na 181 volivcev.

Ustavno sodišče je presodilo, da je prvi odstavek 2. člena Odloka, ki določa, da se volilne enote oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev volijo trije, dva ali en član občinskega sveta in da obsega volilna enota del ali celotno območje enega naselja v Občini Dobrovnik, v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV). Čeprav 21. člen ZLV dopušča, da se pri volitvah v občinski svet, ki šteje manj kot 12 članov in se volitve izvedejo po večinskem načelu, lahko v posamezni volilni enoti volijo do največ trije člani, je tudi pri tem treba upoštevati izrecno določbo prvega odstavka 20. člena ZLV, ki zahteva, da se en član občinskega sveta (ne pa dva ali celo trije) voli na približno enako število prebivalcev.

Ustavno sodišče je pri presoji izpodbijanega dela 3. člena Odloka, ki opredeljuje prve štiri splošne volilne enote (od skupno 7 volilnih enot), v katerih se voli osem članov Občinskega sveta Občine Dobrovnik (od skupno 11 članov), ugotovilo, da ureditev bistveno odstopa od temeljne ustavne zahteve enake vrednosti vsakega glasu, ki izhaja iz načela enakosti volilne pravice, in izrecne zahteve prvega odstavka 20. člena ZLV o volitvah enega člana občinskega sveta na približno enako število prebivalcev.

Ob upoštevanju načela iz prvega odstavka 20. člena ZLV bi moral biti en član Občinskega sveta Občine Dobrovnik, glede na trenutne podatke Ministrstva za notranje zadeve, izvoljen na vsakih 136 (135,6) volivcev. Podatki ministrstva obenem kažejo, da je število volilnih upravičencev na en mandat člana Občinskega sveta Občine Dobrovnik v prvih štirih volilnih enotah 87, 97, 131 in 181 oziroma da znašajo odstopanja od povprečja (tj. 136 volivcev) po volilnih enotah 36,03 odstotka, 28,68 odstotka, 3,68 odstotka in 33,09 odstotka.

Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da sta prvi odstavek 2. člena Odloka in 3. člen Odloka v delu, ki se nanaša na prvo do četrto volilno enoto, v neskladju s prvim odstavkom 20. člena ZLV, s tem pa v nasprotju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, ki zahteva, da morajo biti občinski predpisi v skladu z zakonom, ter prvim odstavkom 43. člena Ustave, ki zahteva enakost volilne pravice. Ustavno sodišče je zato navedene določbe Odloka razveljavilo.