Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča odločalo o ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu. Izpodbijane določbe so urejale pobudnike za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika in sestavo senata disciplinskega sodišča, ki odloča o njegovi disciplinski odgovornosti. Izpodbijana zakonska ureditev je določala, da je v sestavi senata disciplinskega sodišča član Sodnega sveta tudi v primerih, ko Sodni svet poda pobudo za uvedbo disciplinskega postopka.

Ustavno sodišče je izpodbijano določbo presojalo z vidika pravice do poštenega postopka (22. člen Ustave). Sestavni del poštenega postopka je tudi zahteva, da je v postopku spoštovano temeljno procesno jamstvo nepristranskega odločanja. Organi, ki odločajo o disciplinski odgovornosti sodnikov, morajo izpolnjevati zahteve nepristranskega odločanja. Eden izmed temeljnih pogojev za zagotovitev nepristranskega odločanja je prepoved, da bi kot član kolegijskega organa odločala oseba, glede katere obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti oziroma objektivnosti. Okoliščina, ki lahko prizadene videz nepristranskosti, je lahko tudi morebitna povezava z drugimi udeleženci v postopku oziroma dvojna vloga, ki bi jo lahko član disciplinskega sodišča imel v postopku.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da imajo pobudniki za uvedbo disciplinskega postopka precejšen vpliv na njegovo uvedbo. Pobudnik za uvedbo disciplinskega postopka se po naravi stvari seznani z okoliščinami konkretnega primera in si mora, da lahko sprejme odločitev o podaji pobude za uvedbo disciplinskega postopka, o zadevi že ustvariti določeno mnenje. Zato v primerih, ko poda pobudo za uvedbo disciplinskega postopka Sodni svet, ta v razmerju do obravnavanega sodnika deluje na strani, ki je povezana z uvedbo disciplinskega postopka zoper njega. Glede na navedeno je sodelovanje člana Sodnega sveta pri odločanju o pobudi za uvedbo disciplinskega postopa taka objektivna okoliščina, ki pri razumnem človeku lahko ustvari upravičen dvom o nepristranskosti te osebe v sestavi disciplinskega sodišča pri odločanju o disciplinski odgovornosti. Poleg navedenega je Ustavno sodišče tudi ugotovilo, da sta Sodni svet in disciplinsko sodišče tako sistemsko povezana, da je že samo članstvo v Sodnem svetu okoliščina, ki bi lahko vzbujala dvom o nepristranskosti člana senata disciplinskega sodišča. Glede na navedeno z institutom izločitve posameznega člana senata disciplinskega sodišča in možnostjo imenovanja nadomestnih članov disciplinskega sodišča ni zagotovljeno spoštovanje pravice do nepristranskega odločanja. Zato je Ustavno sodišče presodilo, da so prvi in drugi odstavek 40. člena ter drugi odstavek 45. člena ZSSve v neskladju s pravico do poštenega postopka iz 22. člena Ustave.