Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico, s katerim je Občinski svet Občine Hoče – Slivnica razpisal svetovalni referendum s posebno e-glasovnico za ugotovitev volje prebivalcev Krajevne skupnosti Rogoza, ali želijo obdržati staro poštno številko 2204, ki pripada Občini Miklavž na Dravskem polju, ali pa bi raje uporabljali poštno številko Občine Hoče – Slivnica 2311, ki ji pripada njihova krajevna skupnost.

Ugotovilo je, da določanje sistema poštnih številk kot dela poštne infrastrukture ni lokalna zadeva in ni pristojnost občinskega sveta. Izražanje mnenja o ustreznosti poštne številke v lokalni skupnosti oziroma njenem delu zato v skladu s 46.b členom Zakona o lokalni samoupravi ne more biti predmet svetovalnega referenduma v občini oziroma njenem delu. Prav tako je ugotovilo, da je izpodbijani odlok v neskladju z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakonom o volitvah v Državni zbor, ker omogoča elektronsko glasovanje, ki ga upoštevna zakonodaja ne določa. Določbe o oblikah glasovanja na referendumu namreč pomenijo način izvrševanja pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave, ki mora biti določen z zakonom. Zato je Ustavno sodišče izpodbijani odlok razveljavilo.