Ustavno sodišče je odločalo o zahtevah Občine Hoče – Slivnica in Občinskega sveta Občine Hoče – Slivnica za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakona o lokalni samoupravi. Predlagatelja sta zatrjevala, da sta izpodbijana zakona v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave, ker občini ne omogočata samostojno (pravno) urejati izvedbe svetovalnega referenduma, čeprav gre za zadevo, ki zadeva samo prebivalce občine.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da določbe o oblikah glasovanja na referendumu pomenijo določitev načina uresničevanja pravice glasovati na lokalnem referendumu, ki je varovana v okviru pravice iz 44. člena Ustave. Na podlagi te ustavne določbe (in drugega odstavka 15. člena Ustave) je način izvrševanja te človekove pravice dopustno urediti le z zakonom, ne pa tudi s podzakonskimi akti. Gre za izključno državno pristojnost pravnega urejanja tega področja z zakoni in ne za lokalno zadevo, ki bi jo občina lahko samostojno urejala in ki bi zadevala samo prebivalce občine. Glede na navedeno je presodilo, da izpodbijana zakona nista v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave, ker ne omogočata, da bi občina z občinskimi predpisi samostojno (pravno) urejala izvedbo svetovalnega referenduma in uvajala nove oblike glasovanja (kot je npr. e-glasovanje) na lokalnem referendumu.