V navedenih enotah urejanja prostora se nahaja arheološko najdišče Kekec, ki je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica razglašeno za kulturni spomenik. Zato bi morala Mestna občina Nova Gorica v postopku priprave in sprejetja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skladno z drugim odstavkom 47.a člena in tretjim odstavkom 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ter prvim odstavkom 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine od Ministrstva za kulturo, kot nosilca urejanja prostora s področja varstva kulturne dediščine, pridobiti mnenja o sprejemljivosti načrtovane prostorske ureditve z vidika varstva kulturne dediščine. Ker je to svojo zakonsko dolžnost opustila, je Ustavno sodišče presodilo, da je izpodbijani del 108. člena Odloka v neskladju z navedenimi zakonskimi določbami ter zato tudi v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, razveljavilo 108. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica  v delu, ki v enotah urejanja prostora z oznakama KR-33 in KR-33/02 dovoljuje umestitev telekomunikacijskih in radiokomunikacijskih objektov.