Ustavno sodišče je na zahtevo občine presojalo določbe Zakona o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju ZLD), ki določajo merila za določitev mreže lekarniške dejavnosti. Po mnenju predlagateljice so merila (število prebivalcev in cestne razdalje med lekarnami), nejasna, predvsem pa določena preveč podrobno in določitev mreže v celoti odvisna od volje države.

Ustavno sodišče je poudarilo, da iz prvega odstavka 140. člena Ustave ali katerekoli druge ustavne določbe ne izhaja zahteva, da mora zakonodajalec v primeru, ko določeno nalogo opredeli kot izvirno pristojnost občine, omogočiti, da občina popolnoma samostojno in brez zakonskih okvirov oziroma omejitev izvaja to pristojnost na način, za katerega oceni, da je najboljši. Ta ustavna določba zahteva le, da mora zakonodajalec, če določeno nalogo opredeli kot izvirno pristojnost občine, lokalni skupnosti omogočiti, da vsaj deloma odloča o izvrševanju te naloge. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so v skladu s pristojnostmi občine, ki jih določa ZLD, občine tiste, ki (ob upoštevanju zakonskih meril za določitev mreže lekarn) določajo in upravljajo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni in na ta način soodločajo o izvrševanju svoje izvirne naloge. Glede mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in soglasja ministrstva za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, izdajo dovoljenja za poslovanje podružnice lekarne in dovoljenja za organiziranje priročne zaloge zdravil, je ugotovilo, da pomeni (le) obliko nadzora nad spoštovanjem državnih predpisov, s katero država zagotavlja določen minimalni standard javnih dobrin vsem državljanom pod enakimi pogoji na območju celotnega državnega ozemlja, kar je v javnem interesu. Glede na navedeno je presodilo, da zakonodajalec z določitvijo meril za postavitev mreže lekarniške dejavnosti ter zahtevanima mnenjem Lekarniške zbornice Slovenije in soglasjem ministrstva ni posegel v njihovo izvirno pristojnost, da zagotavljajo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni. Zato je odločilo, da tretji odstavek 10. člena, drugi odstavek 11. člena in prvi odstavek 27. člena ZLD-1 niso v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave.